Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában globális és regionális tendenciák tükrében

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.06

Keywords:

consulting, development, Czechoslovakia, Slovakia

Abstract

In the introductory part of this article, the authors refer to the fact that consulting, this knowledge-based activity, can look back nearly 100 years ago. First, they review the basic concepts of consulting, and then they will outline the major steps in the development of business-like consulting. Then the authors point out the specific evolutionary steps of consulting in Czechoslovakia and in the independent Slovakia in light of global and regional trends. Here, of course, the development of Slovakia is described within the framework of the first (1919-1939) and the second (1945-1992) Czechoslovak Republic. In the rest of this article the authors will discuss the development of consulting in Slovakia in general, marketing, HR and other fields. In this article, they also discuss what customers think about consultants in light of an empirical research in 2018.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Zsuzsanna Szeiner, J. Selye University

PhD candidate

Ladislav Mura, J. Selye University / Pan-European University

Associate Professor

Zsolt Horbulák, J. Selye University

Senior Lecturer

József Poór, J. Selye University / Szent István University

Full Professor

References

Barthélemy, J. (2019). The Impact of Economic Development and National Culture on Management Consulting Expenditures: Evidence from Europe and North America. European Management Review, July, 1-11. https://doi.org/10.1111/emre.12352

Biswas, S. & Twitchell, D. (2002). Management Consulting. New York: Wiley & Sons.

Block, P. (1981). Flawless Consulting. San Francisco: Pfeiffer Company.

Brewster, C., Morley, M., & Buciuniene, I. (2010). The Reality of Human Resources Management in Central and Eastern Europe. Baltic Journal of Management, 5(2), 145-155. https://doi.org/10.1108/17465261011045098

Bronnenmayer, M., Wirtz, B.W., & Göttel, V. (2014). Succes factors of management consulting. Review of Management Science,10(1), 1-34.

Brooks, A. K. & Edwards, K. (2014). Consulting in Uncertainty – The Power of Inquiry. New York: Routledge.

Career & Employment Guide (2018). The Slovak Spectator.

Curuksu, J.D. (2018). Analysis of the Management Consulting Industry. In Data Driven Management for Professionals (pp. 1-16). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70229-2_1

Czerniawska, F. & May, P. (2004). Management Consulting in Practice. London: Kogan Page.

Eastern European consulting industry grows 7%, market worth €1.4 billion (2018). Consultancy.eu. Retrieved from https://reports.sourceglobalresearch.com/report/dow nload /3028/extract/The-Eastern-Europe-Consulting-Market-in-2017)

European Comission (2019). Progress Report 2018 Country Profile SLOVAKIA. Retrieved from https://slord.sk/buxus/docs///SK-Country_profile_2019-ok.pdf

Fáber, A., Čičmanec, S., Kosa, P. & Skalská (2014). Energetické služby a poradenstvo (Energetikai szolgátatások és tanácsadás). Bratislava: Jaga Group.

Fábián, E. (2012). Tőkebefektetések Magyarországon. Retrieved from http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/569/1/kozg_2012n1p111.pdf

Farkas F. & Poór J. (1977). Niekolko teoretickych a praktickych problemov z oblasti racionalizacia praca (A munkaracionalizálás fejlődésének alapvető szempontjai). Bratislava: Synteza, 2-3.

Fayol, H. & Hoch, A. (1931). Zásady správy všeobecné a správy podniků (Az általános igazgatás és vállalatigazgatás irányelvei). Praha: Orbis.

FEACO Annual Report 2012/2013. Federation of European Consulting Associations (FEACO), Brussels. FEACO Annual Research Reports, 1994-2018. Retrieved from http://www.feaco.org/site-page/feaco-annual-survey-europeanmc-market

Filka, M. & Aust, H.-J. (1983). Vědecká organizace práce v průmyslu (A munka tudományos szervezése az iparban). Praha: Nakladatelství Svoboda.

Fink, D. (2004). Management Consulting 2004 – Trends and Kompetenzen in Management Beratung. Bonn: Vahlen.

Ford, H. (1924). Můj život a dílo (Életem és munkám). Praha: Sfinx.

Fritsch, M. & Brezinski, H. (1999). Innovation and technological change in Eastern Europe: pathways to industrial recovery. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Goldman, M. F. (1999). Slovakia Since Independence: A Struggle for Democracy. Westport: Greenwood publishing Group.

Greiner, L. E. & Metzger, R. O. (1983). Consulting to Management. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall.

Gross, A., Poór J. & Solymossy, E. (2009). A nyugati menedzsment-tanácsadás változó körvonalai. Marketing és Menedzsment, 44(4), 20-32.

Hanuláková, E. & Daňo, F. (2004). Poradenstvo a jeho prínos pre podnikovú prax (A tanácsadás és hozadéka a vállalati gazdálkodásban). Ekonomické rozhľady, 34(1), 18-26 .

Hanuláková, E. & Paráková, R. (2013a). Prístupy ku klasifikácii poradenskej činnosti (A tanácsadási tevékenység osztályozásának lehetőségei). Moderné metódy a prístupy v marketingovom manažmente. Zborník vedeckých statí. (Modern módszerek és megközelítések a marketingmenedzsmentben. Tudományos cikkek folyóiratai.) Ekonóm, 46-57.

Hanuláková, E. & Paráková, R. (2013b). Trendy a perspektívy poradenstva (Tanácsadási trendek és perspektívák). In Vedecké state Obchodnej fakulty II (pp. 171-178). Bratislava: Ekonóm.

Hanuláková, E. & Paráková, R. (2014). Využitie poradenstva pri riešení environmentálnych výziev podnikateľskej činnosti (Tanácsadás felhasználása az üzleti tevékenység környezeti kihívásainak megoldására). Studia commercialia Bratislavensia, 7(26), 186-196.

Hanuláková, E. (2015). Poradenstvo ako determinant efektívnej marketingovej činnosti (A tanácsadás mint a marketingtevékenység egyik meghatározó része). s.l.: Ekonóm.

Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage.

Horbulák Zs. (2018). A csehszlovák gazdasági reformok. Világtörténet, 40(3), 399-414.

IBIS World Report (2019). Industry trends, global industry reports. Retrieved from https://www.ibisworld.com/industrytrends/global-industry-reports/business-activities/management-consultants.html

Kádár, B. (2017). Including labour market: Proposals in higher education offers. Acta Oeconomica Universitatis Selye, 6(2), 89-100.

Kadlečíková, M., Kapsdorferová, Z., Krajčírová, R. & Šafáriková, J. (2017). Manažérske poradenstvo (Menedzsment tanácsadás). Poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Kipping, M. & Clark, T. (2012). The Oxford Handbook of Management Consulting. Oxford: Oxford University Press.

Kipping, M. (2002). Trapped in Their Wave: The Evolution of Management Consultancies. In Timothy, C. & R. Fincham (Eds.), Critical Consulting. Oxford: Blackwell Business.

Koucký, J. & Říha, L. (1972). Komplexní socialistická racionalizace (Komplex szocialista racionalizáció). Praha: Práce.

KPMG Slovakia homepage (2019). Retrieved from https://home.kpmg/sk/en/home/services/advisory/management-consulting.html

Kubík, J. (1969). Základy racionalizačná praxe (A racionalizáció gyakorlatának alapjai). Praha: Institutřízení.

Kubr, M. (1996). Management Consulting a Guide to the Profession. Geneva: International Labour Office.

Lacková, A., Karkalíková, M. & Kollár, V. (2004). Marketing v kariérovom poradenstve. (Marketing a karrier tanácsadásban). Bratislava: Ekonóm.

Leščišin, M. & Stern, J. (1983). Organizácia a riadenie kvality. Vybrané kapitoly. (Szervezés és minőségírányítás). Praha: Vysoká škola ekonomická.

Líbal, V. (1983). Organizace a řízení výroby (Szervezés és termelésírányítás). Praha: SNTL, Alfa. Linczényi, A. (1970). Komplexné riadenie kvality (A minőség komplex irányítása). Bratislava: Knižnica racionalizácia a riadenie, zv. 7. Práca.

Lipták, F. (1977). Racionalizačný plán podniku (A vállalati racionalizáció tervezése). Bratislava: Práca.

Lipták, F. (1989). Funkcia poradenstva v oblasti riadenia (Menedzsment-tanácsadás). In Procházka, V., Ždímal, M., Sagan, V. & Landa, O. (edi.), Průprava a poradenství pro strategické řízení a inovace, celostátní pracovní seminář s mezidárodní účastí (Oktatás és tanácsadás a stratégiai menedzsment és innováció területén, országos műhelymunka, nemzetközi részvétellel) (pp. P1-P7). Praha, 1989. február 14-16.

Liptáková, J. (2017). Slovakia stays strong in automotive (Szlovákia: a reformok története). Bratislava: Spectator Sme. Retrieved from https://spectator.sme.sk/c/20067514/slovakiastaysstrong-in-automotive.html

Maister, D. (1993). Managing Professional Service Firm. New York: Free Press.

Markham, C. (1999). The Top Consultant. London: Kogan Page. Masaryk Academy of Labour (Masarykova akademie práce). Retrieved from https://www.mua.cas.cz/en/masaryk-academy-of-labour-masarykova-akademieprace-685

Mayo, E. (2004). The human problems of an industrial civilization. New York: Routledge.

Miklos, I. (1997). Melyek a „szlovák gazdasági csoda” legfőbb gyengéi? Budapest: Pro Minoritate Alapítvány. Retrieved from http://www.prominoritate.hu/folyoiratok /1997/ProMino97-2-09-Miklos.pdf

Miklós, I. (2008). Slovensko: príbeh reforiem. Bratislava: Univerzita Pre Moderné Slovensko. Retrieved from http://www.upms.sk/media/Slovensko_Prbeh_reforiem.pdf

Miles, I. (2005). Knowledge-intensive business services: prospects and policies. Foresight, 7(6), 39–63. https://doi.org/10.1108/14636680510630939

Minarechová, R. (2015). Many Slovaks still migrate for work. Bratislava: Spectator Sme. Retrieved from https://spectator.sme.sk/c/200573 67/manyslovaks-still-migrate-for-.work.html

Míšková, A., Franc, M., & Kostlán, A. (edit.) (2010). Bohemia docta. Praha: Academia.

Nemes F. (1982). A tanácsadás szerepe a korszerű vállalatvezetésben. Vezetéstudomány, 13(12), 27-32.

Nešpor, R.Z. Masarykova akademie práce (1920–1952). Retrieved from https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Masarykova_akademie_pr%C3%A1ce

Niedereichholz, C h. & N iedereichholz, J . ( 2012). D as Beratungsunternehmen. München: Oldenbourg Verlag.

OECD Economic Surveys Slovak Republic (1996). Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economicsurveys-slovak-republic-1996_eco_surveys-svk-1996-en#page7

Pavelka, K. (1977). Racionální rozhodování v řízení (Racionális döntéshozatal az irányításban). Praha: Svoboda.

Pereira, L. F., Jerónimo, C. M. & Ramos, M. R. (2017). Management consulting business models. A perspective of sustainability. In 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ ITMC) (pp. 29-35). IEEE. Retrieved from https://repositorio.iscteiul.pt / bitst ream /10071/16468/1/ Management%20Consulting.pdf

Plunkett, J. W. (2018). Major trends affecting the consulting industry. In Plunkett’s Consulting Industry Almanac 2018 (pp. 6-21). Houston: Plunkett Research.

Poór, J. (1990). Notes for a Brief History of the Hungarian Consulting Industry. In Second European Management Congress. East Meets West (pp. E 61-62). CECIOS European Council of Management, Prague, October 22-25. 1990. (Conference proceeding).

Poór J., Gross,A. & Roberson,M. (eds.) (2003). Management Consultancy in an Eastern European Context: in Association with FEACO. Budapest: KJKKERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Poór J. (2005). A tanácsadó ipar nemzetköziesedésének lehetőségei és a kereskedelmi elméletek. Vezetéstudomány, 35(3), 47-55.

Poór, J. (szerk.) (2010). Menedzsment tanácsadási kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Poór J. (2016). Menedzsment tanácsadási kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Poór J. & Iliás A. (2015). Quo vadis’ management consultancy Hungarian research – 2014. In Mracek, P. Fojtú, K. & Luhan, J. (eds.), Perspectives of Business and Entrepneurship Development. 15th International Conference Brno, Csehország, 2015.05.28-05.29. Brno: Brno University of Technology.

Porter, M. (2011). Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.

Průcha, V. et al. (2009). Hospodářské a sociální dějiny Československa. 2. díl období 1945-1992. (Csehszlovákia gazdasági és társadalmi története. 2. rész. 1945-1992.). Brno: Doplněk.

Průcha, V. et al. (2004). Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl období 1918-1945. (Csehszlovákia gazdasági és társadalmi története. 1. rész. 1918-1945.). Brno: Doplněk.

PWC Slovakia homepage (2019). Retrieved from https://www.pwc.com/sk/sk/o-nas.html

Sario (2017). Sario the Slovak Investment and Trade Development Agency: Automotive sector in Slovakia. Bratislava. Retrieved from http://www.sario.sk/sites/default/files/content/files/sarioautomotive-sector-inslovakia-2017-03-02.pdf

Schein, E.H. (1986). Szervezéslélektan. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Schein, E.H. (2002). Consulting: What Should it Mean? In Clark, T. & R. Fincham (eds.), Critical Consulting. Oxford: Blackwell Business.

Schein, E.H., (2016). Humble consulting. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, Inc. Sedlák, M. & Leščišin, M. (1971). Organizácia výroby priemyselných podnikov (Az iparvállalatok termelésszervezése). Bratislava: Alfa.

Sedmina, R. (2016). Manažérske poradenstvo pre komerčné spoločnosti (Menedzsment-tanácsadás kereskedelmi vállalkozások számára). Bratislava.

Šimončič, I. S. (1988). Efektívne riadenia a konzultačné poradenstvo (Hatékony irányítás és tanácsadás). Bratislava: Práca.

Smith, A. & Ferenciková, S. (1997). Regional transformation and foreign investment on the road to capitalism in Eastern Europe: case studies from the manufacturing sector in Slovakia (pp. 4-6). Brighton: University of Sussex.

Stanek, V. (1983). Sociálno-ekonomické aspekty normovania práce (A munkanormázás szociális és gazdasági aspektusai). Bratislava: Práca.

Strečanský, B. (2015). Slovakia Country Report European Foundations for Research and Innovation EUFORI Study. Retrieved from http://euforistudy.eu/wp-content/uploads/2015/07/Slovakia.pdf

Stričík, M. (2002). Manažovanie agrárneho poradenstva na Slovensku (Az agrártanácsadás menedzselése Szlovákiába. In EDMAN 02 „Education for management“. Mezinárodní pracovní seminář (pp. 143-150). Praha, 2002. augusztus 29.

Šulc, Z. (2000). Psáno inkognito. Doba v zrcadle samizdatu 1968-1989 (Írásos inkognitó. Idő a szamizdat tükrében 1968-1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha Szaktanácsadási központok a magyar-szlovák határmenti régióban. Výskumný ústav agroekológie. Michalovce. 2015

Szeiner, Zs., Szobi, Á. & Sklenár, D. (2018). Employee benefits practice in Slovakia. Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research, 8(2).

Szomolányová, S. (1994). Szlovákia társadalmi-politikai fejlődésének forgatókönyve. Kalligram, 3(3). Retrieved from http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/1994/III.-evf.-1994.-marcius/Szlovakia-tarsadalmi-politikaifejlodesenek-forgatokoenyve

Taylor, F. W. (1931). Poselství Taylorovo (Taylor üzenete). Praha: Orbis.

Tokár-Szadai Á. (2017). Vezetési tanácsadók kiválasztásának a szempontjai. Vezetéstudomány, 48(6-7), 39-48. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.06.05

Trend, szlovák gazdasági hetilap. TrendTop 2018. november

United Nations Conference on Trade And Development (2018). Investment and new industrial policies. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf

United Nations Conference on Trade And Development. World Investment Report (2012). Towards a New Generation of Investment Policies (Research Paper). New York & Geneva: United Nations. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf

Veščík, M. (1998). Názory slovenských manažérov sa líšia v tom, či je poradenstvo drahým luxusom alebo nevyhnutnosťou (A szlovák menedzserek véleménye nem egységes azzal kapcsolatban, hogy a tanácsadás luxus vagy szükségszerűség). Trend, 1998. március 18.

Žaja, J., Bitter, J. & Storoška, M. (2003). Podnikové poradenstvo (Menedzsment-tanácsadás). Nitre: Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Downloads

Published

2020-01-15

How to Cite

Szeiner, Z., Mura, L., Horbulák, Z., & Poór, J. (2020). Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 51(1), 71–82. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)