Bírálati útmutató

Kérjük, olvassa el az alábbi bírálati szempontokat a kézirat lektorálása előtt.

 

I. Etikai szempontok

A Vezetéstudomány a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően törekszik az etikai ügyek korrekt kezelésére.

Kérjük, hogy amennyiben olyan cikket kap bírálatra, amelyben plágiumot fedez fel (pl. korábban megjelent publikáció egésze vagy részei), elfogadhatatlan hangnemben íródott, hamis adatokat használ, vagy véleménye szerint bármilyen más etikai vétséget követ el, azonnal jelezze az illetékes szakterületi szerkesztőnek vagy a főszerkesztőnek. Kérjük, ha olyan témában kap bírálatot, amelyben úgy gondolja, hogy nem kellően kvalifikált, vagy olyan összeférhetetlenséget fedez fel a kézirattal kapcsolatban, amely miatt nem vállalhatja annak bírálatát, ezt is haladéktalanul jelezze.

A bírálatra kapott kézirat a megjelenésig bizalmasnak minősül. Kérjük, hogy azt addig ne küldje el másnak, és ne használja fel saját kutatásaiban.

A kéziratok kettős vakbírálati folyamaton mennek keresztül. Bár a hazai tudományos közösség egy kis világ, és sokszor nem tartható titokban a bíráló vagy szerző személye, mégis kérjük, törekedjen arra, hogy bírálatában ne fedje fel magát, és ne próbálja a szerző kilétét sem kideríteni – ezzel biztosítva a bírálati folyamat integritását.

Kérjük, hogy a bírálatok vállalásánál törekedjen a kapott határidők betartására – ha ez valami miatt nem megoldható, kérjük, hogy ezt a lehető leghamarabb jelezze a szakterületi szerkesztő felé.

 

II. A bírálat struktúrája és tartalma

A bírálat célja, hogy a szerzőt benyújtott kéziratának fejlesztésében támogassa. Ezért kérjük, hogy konstruktív bírálatot készítsen, amelyben a lehető legpontosabban fogalmazza meg elvárásait, javításra vonatkozó javaslatait. A bírálat elején térjen ki a kézirat erősségeire és gyengeségeire, hogy a szerző lássa, mit érdemes jobban hangsúlyoznia, és hol kell még beavatkoznia. Ezt követően részletesen is értékelje a kéziratot, lehetőség szerint oldalszámmal, bekezdéssel is jelölve a specifikus javítások helyét. Kérjük, hogy az értékelése olyan hangnemben íródjon, amelyet Ön is elvárna magával szemben. Fontos, hogy a cél nem a kézirat kritizálása, hanem annak konstruktív fejlesztése.

A Vezetéstudomány néhány szempont alapján számszerű értékelést is vár a bírálótól. Az alábbiakban néhány kérdés és felvetés segítségével ezeken a szempontokon megyünk végig. E szempontok iránymutatásul szolgálhatnak a szöveges értékelés elkészítéséhez is.

 

1. Téma eredetisége: Olyan kutatási kérdéssel foglalkozik a tanulmány, amely szélesebb közönségnek is érdekes és fontos? Foglalkoztak már korábban az adott kérdéssel? Vannak a tanulmánynak újszerű eredményei? A kérdések megválaszolásához érdemes a Google Scholar, a Web of Science vagy a Scopus adatbázisait segítségül hívni.

2. A szakirodalmi áttekintés minősége: Témája megalapozásához megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalmat használt a szerző? Szintetizálta és kritikusan elemezte a feltárt irodalmat? Épített a Vezetéstudomány hasábjain korábban folytatott diskurzusokra? Az irodalmi áttekintés feltárta a betölteni kívánt kutatási réseket, megalapozta a kutatási kérdéseket?

3. Módszertan: Pontosan leírja a szerző, hogyan gyűjtötte az adatokat? Az adatgyűjtés és -elemzés módszertana megfelel a felvetett kutatási kérdésnek? Ha a módszertan új vagy egyedi, kellő részletességgel írja azt le a szerző? Megfelelő méretű a minta? Az adatok elemzése követhető és pontos, nincs benne szakmai hiba?

4. A cikk relevanciája és eredményei: Kideríthető a cikk hozzájárulása a tudomány fejlődéséhez? A kapott eredményeket visszacsatolja a szerző a feltárt irodalomhoz? Von le következtetéseket a tudomány, a gazdaság, a társadalom számára? Meghatározza a cikk korlátait és a jövőbeli potenciális kutatási irányokat?

5. Pontos fogalmazás, áttekinthetőség, struktúra: A cím, az absztrakt és a megjelölt kulcsszavak pontosan leírják a cikk tartalmát? Az ábrák és táblázatok szükségesek, elegendőek, egyértelműek és áttekinthetőek? A szakmai szóhasználat és a nyelvezet (magyar vagy angol) megfelelő? A cikk szerkezeti felépítése követhető és arányai megfelelőek?

III. Praktikus tanácsok a bírálati útmutató használatához

Folyóiratunk online bírálói felületet működtet, ahol a fenti explicit szempontrendszer elemeinek négyfokozatú skálán történő értékelése mellett szabad szöveges formában is várjuk a részletes bírálói megjegyzéseket, kritikát, átfogó vagy praktikus javaslatokat. Azt javasoljuk, hogy a szöveges bírálatot először szövegszerkesztőben készítse el (és mentse a biztonság kedvéért), végül onnan másolja be az online bírálói űrlapra. Az értékelés során van lehetősége, hogy észrevételeket is megfogalmazzon, amelyeket csak a szerkesztőnek szán, a szerzőnek nem - ezzel a lehetőséggel természetesen nem kötelező élnie.

Köszönjük, hogy időt szánt az útmutató elolvasására. Köszönjük bírálói munkáját.