Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A kéziratot más folyóirat még nem publikálta és nincs is bírálati folyamatban.
 • A kézirat összes szerzője feltüntetésre került a beküldés metaadatai között (további szerzők hozzáadására nem lesz lehetőség a lektorálási folyamat során).
 • A kézirat nem tartalmazza a szerzők nevét vagy szervezeti affiliációját, illetve a finanszírozó ügynökségekre vonatkozó bármilyen információt. Kérjük, ellenőrizze, hogy a szerzők neve a kéziratfájl tulajdonságai között sem szerepel.
 • A kézirat terjedelme nem kevesebb mint 6000 szó, és nem több mint 9000 szó.
 • A kézirat címe és absztraktja magyarul és angolul is megtalálható a feltöltés metaadatai között.
 • Az absztrakt hossza nem haladja meg a 150 szót mind a magyar, mind az angol verzió esetében.
 • A kéziratban szereplő hivatkozások megfelelnek az American Psychological Association (APA) 7. kiadású hivatkozási stílus útmutatójának.
 • Minden a kéziratban szereplő hivatkozásnál megtalálható hiperhivatkozás formátumú DOI szám, ahol ilyen elérhető.

Szerzői útmutatók

A Vezetéstudomány havonta megjelenő szakfolyóirat (ISSN 0133-0179) a gazdálkodástudomány és a vezetéselmélet meghatározó tudományos lapja, ami egyaránt közöl empirikus kutatási eredményeket és szakirodalmi összefoglaló munkákat. A folyóirat évi két angol nyelvű, kilenc magyar nyelvű számot jelentet meg, amelyekből az egyik dupla szám.

A folyóiratban megjelenő cikkek a szervezetek működésének számos aspektusát vizsgálják: a struktúra, a folyamatok és a teljesítmény vonatkozásai mellett egyforma figyelmet szentelve a kulturális, magatartási és technológiai kérdéseknek. A Vezetéstudomány fontos értékének tartja multidiszciplináris hátterét, a gazdálkodástudomány nézőpontja mellett épít a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a kommunikációelmélet eredményeire is. 

Folyóiratunkba egyformán várunk a személyek, csoportok, szervezetek vagy a szervezetek működési környezetét jelentő hálózatok elemzési szintjén készített tanulmányokat. A lap empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat is közöl, ám a módszertani precizitást minden műfajban megköveteli. 

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara által kiadott, az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság által „B” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat. A folyóirat évente két angol és tíz magyar nyelvű lapszámot jelentet meg. A folyóiratban megjelenő cikkek DOI azonosítót kapnak. 

Kérjük, hogy új kézirat benyújtása előtt, tekintse át az alábbi elvárásokat: 

 

Formátum 

A tanulmányok formai követelményei:  

 • DOC (DOCX), RTF vagy ODT kiterjesztés;  
 • Times New Roman betűtípus,  
 • 12-es betűméret, 
 • 1,5-es sortávolság,  
 • 2,5-es margókkal. 

!  A szöveg kiemeléséhez dőlt szedés használható, aláhúzás és félkövér betű nem. 

 

Tanulmányok hossza 

A tanulmányok szokásos terjedelme a hivatkozásokkal, ábrákkal és táblázatokkal együtt 6000-9000 szó. 

 

Cikk címe 

Kérjük, a cím legyen rövid és egyértelmű. Az ideális cím konkrétan megfogalmazott és nem hosszabb 15 szónál.  
A kéziratban szerepelnie kell a magyar és az angol nyelvű címnek is. 
!  A workflow rendszerbe történő feltöltéskor a tanulmány nyelvével megegyező nyelvű címet kell rögzíteni. 

 

Absztrakt 

A kéziratnak tartalmaznia kell egy magyar és egy angol nyelvű összefoglalót (absztrakt) 150 szót nem meghaladó terjedelemben, amelyben nem szerepel hivatkozás.  
Az absztrakt ajánlott felépítése:  

 1. problémafelvetés / a kutatás célja és fontossága / célkitűzés; 
 2. a főbb elméletek rövid említése, amelyekhez a tanulmány hozzá kíván járulni; 
 3. megközelítés / kutatási terv / módszertan; 
 4. legfontosabb megállapítások, következtetés, következmények; 
 5. limitációk (opcionális). 

Kérjük, a kutatás a végső eredményét is foglalják bele az absztraktba! 
A workflow rendszerbe történő feltöltéskor a tanulmány nyelvével megegyező nyelvű absztaktot kell rögzíteni. 

 

Kulcsszavak 

A cím és absztrakt feltüntetését követően a kéziratnak tartalmaznia kell a tanulmány fő témaköreit megnevező 3-7 kulcsszót. Kérjük, a kulcsszavak a cikkre jellemzőek, mégis az adott szakterületen belül mégis kellően elterjedtek legyenek. 

 

Módszertani elvárások

 A tanulmányok minden esetben tartalmazzanak kutatásmódszertant bemutató részt. Empirikus cikkek esetében ennek az adatgyűjtés és -elemzés eszközeit, illetve ezek kiválasztásának szempontjait kell bemutatnia, elméleti összefoglaló cikkek esetében pedig az irodalomkutatás módszertanát kell ismertetnie. 

!  A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol sem állnak bírálat alatt. 

 

Jegyzetek 

Jegyzeteket lehetőleg ne használjanak, amennyiben azok feltétlenül szükségesek, szövegvégi jegyzetként adják meg. 

 

Ábrák és táblázatok 

A táblázatoknak és ábráknak legyen sorszáma és címe, valamint – átvett forrás esetén – pontos hivatkozása (saját szerkesztésű ábrák esetén ennek tényét is jelölni kell).  
Az ábrák sorszáma és címe az ábrák felett, forrásuk pedig az ábrák alatt jelenjen meg.  
Az ábrák a szövegközbe, a szándékozott helyükre kerüljenek a kéziratokban.  
Kérjük, ügyeljenek rá, hogy az ábrák megfelelően nagy felbontásúak, szürkeárnyalatosak legyenek. Az ábrákban szereplő betűk mérete nem lehet 10 pontnál kisebb. 

 

Szövegközi hivatkozások 

A lap tudományos folyóirat, ezért szövegközi forráshivatkozások és ezek jegyzéke nélküli írásokat nem jelentet meg. 
A szövegközi bibliográfiai hivatkozásokat zárójelben, a vezetéknév és az évszám feltüntetésével kérjük jelölni: 

Példák: 

 • egyszerzős: (Robins, 2015), oldalszámmal: (Robins, 2015, p. 12) 
 • kétszerzős: (Borgatti & Halgin, 2011), idézőjeles hivatkozás esetén kiegészítve az oldalszám tartománnyal: (Borgatti & Halgin, 2011, pp. 1179-1180) 
 • többszerzős: első említéskor öt szerzőig minden szerzőt kiírva (Brass, Labianca, Mehra, Halgin, & Borgatti, 2014), második említéstől vagy hat szerzőnél több esetén (Brass et al., 2014) 

Amennyiben egy hivatkozott szerzőnek több bibliográfiai tétele van ugyanazon évben, ezeket 2018a, 2018b stb. módon kell megkülönböztetni. 

 

Hivatkozásjegyzék 

A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. A felhasznált források szövegvégi jegyzékét ábécérendben kérjük feltüntetni az American Psychological Association  hatodik (APA7) kiadású hivatkozási stílusa alapján. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a véghivatkozásokra vonatkozóan:  

 • példa (könyv): Robins, G. (2015). Doing Social Network Research: Network-based Research Design for Social Scientists. SAGE Publications. 
 • példa (folyóiratcikk): Borgatti, S. P., & Halgin, D. S. (2011). On Network Theory. Organization Science, 22(5), 1168–1181. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0641
 • A hivatkozások precíz szerkesztéséhez javasoljuk hivatkozáskezelő rendszer (pl. Mendeley vagy Zotero) használatát.

További példák ezen a linken találhatók. 

 

DOI hivatkozások 

Kérjük, hogy a véghivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben rendelkezik ilyennel) a következő formátumban: https://doi.org/[…] 
A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni. 

 

Tanulmányok feltöltése 

A tanulmányokat a folyóirat workflow rendszerének feltöltési felületén keresztül kell beadni, ami egyszeri regisztrációt követően érhető el.
Regisztrálni ahttps://www.uni-corvinus.hu/ona/corvinus-egyetemi-konyvtar-oldalai/vezetestudomany-szerzoi-regisztracio/ űrlap kitöltésével lehet. 
A tanulmányok bírálatok nyomán átdolgozott változatait ugyanezen felületen, a már elindított bírálati ügymeneten belül (ugyanazon a sorszámon) kell leadni. 

 

Bírálati folyamat 

A bírálati folyamat során a nemzetközi elvárásoknak megfelelő dupla vakbírálati rendszert (double blind review) alkalmazunk, ezért kérjük szerzőinket, hogy anonimizálják a Workflow felületre feltöltött kéziratot.  
Fontos, hogy ebben ne szerepeljen a szerző neve, munkahelye és beosztása, sem más olyan utalás, amiből következtetni lehetne a szerző kilétére. 

! Kérjük, ügyeljenek arra is, hogy a kézirat fájl "tulajdonságok" mezőjéből is töröljék a szerző esetleges megnevezését. 
A köszönetnyilvánításokat nem szükséges a kézirat első verziójába csatolni, ezek megjelenítésére a publikációs folyamat későbbi fázisában lesz lehetőség. 

 

Befogadó nyilatkozat 

 A folyóirat szerkesztősége befogadó nyilatkozatot kizárólag a szakterületi szerkesztő döntése alapján tartalmilag véglegesnek tekinthető, vagyis a bírálati folyamaton sikerrel átesett tanulmányokról állít ki. 

 

Tematikus- vagy különszám 

Kérjük szerzőinket, hogy ha tanulmányukat tematikus- vagy különszámainkba szánják, ezt a kézirat feltöltésekor a „comments for the editor” mezőben szíveskedjenek jelezni. 

 

Olvasószerkesztés 

Havi folyóirat lévén és a megjelenés átfutási idejének csökkentése érdekében kérjük a szerzőket, hogy az olvasószerkesztőtől kapott betördelt szöveget (kefelevonatot) a megadott szűk határidőn belül (1-2 nap) szíveskedjenek jóváhagyni, esetleges javításaikat jelezni. 

! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerzői sorrend módosítására a publikációs folyamatban ez az utolsó alkalom, eddig jelezhetik sorrendváltoztatási igényüket! 

 

Megjelenés 

Tájékoztatjuk szerzőinket, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adminisztrációja és a Vezetéstudomány folyóirat megegyezése alapján a cikkek egységes formátumban a megjelenés dátumától számított 1 héten belül felvitelre kerülnek, ezért kérjük a duplikációk elkerülése miatt ne vigyék fel a publikált kutatásokat! 

A megjelent cikkek elektronikus verzióját a Corvinus Kutatások szabad hozzáférésű intézményi repozitóriumban rögzítjük. Kérjük szerzőinket, hogy más felületeken, kutatói hálózatokon (pl. Researchgate.net, Academia.edu) csak az erre mutató linket, ne pedig a cikk teljes szövegét osszák meg. A Corvinus Kutatások felületen monitorozzuk a cikkek olvasottságát, amely adatot a legjobb cikkeknek járó díjak odaítélésekor is számításba veszünk. 

 

ORCID  

Folyóiratunk támogatja az ORCID azonosító használatát, így arra kérjük szerzőinket, hogy regisztráljanak és már a kéziratok feltöltésénél, de legvégső esetben az olvasószerkesztési folyamat során adják meg ORCID azonosítójukat! 

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóirat oldalán megadott neveket és e-mail címeket kizárólag a folyóirat megadott céljaira használjuk fel, és azokat semmilyen más célra vagy más fél számára nem bocsátjuk rendelkezésre.