Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A kéziratot más folyóirat még nem publikálta és nincs is bírálati folyamatban (ugyanazon a nyelven vagy ugyanabban az országban), illetve, ha mégis, ennek körülményei tisztázottak a szerkesztőnek szóló kísérőlevélben.
 • A kézirat összes szerzője feltüntetésre került a beküldés metaadatai között (további szerzők hozzáadására nem lesz lehetőség a lektorálási folyamat során).
 • A kézirat nem tartalmazza a szerzők nevét vagy szervezeti affiliációját, illetve a finanszírozó ügynökségekre vonatkozó bármilyen információt. Kérjük, ellenőrizze, hogy a szerzők neve a kéziratfájl tulajdonságai között sem szerepel.
 • A kézirat terjedelme nem kevesebb mint 6000 szó, és nem több mint 9000 szó.
 • A kézirat címe és absztraktja magyarul és angolul is megtalálható a feltöltés metaadatai között.
 • Az absztrakt hossza nem haladja meg a 150 szót.
 • A kéziratban szereplő hivatkozások megfelelnek az American Psychological Association (APA) 6. kiadású hivatkozási stílus útmutatójának.
 • Minden a kéziratban szereplő hivatkozásnál megtalálható hiperhivatkozás formátumú DOI szám, ahol ilyen elérhető.

Szerzői útmutatók

A Vezetéstudomány szakfolyóirat (ISSN 0133-0179) a gazdálkodástudomány és a vezetéselmélet meghatározó tudományos lapja, ami egyaránt közöl empirikus kutatási eredményeket és szakirodalmi összefoglaló munkákat. 

A folyóiratban megjelenő cikkek a szervezetek működésének számos aspektusát vizsgálják: a struktúra, a folyamatok és a teljesítmény vonatkozásai mellett egyforma figyelmet szentelve a kulturális, magatartási és technológiai kérdéseknek. A Vezetéstudomány fontos értékének tartja multidiszciplináris hátterét, a gazdálkodástudomány nézőpontja mellett épít a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a kommunikációelmélet eredményeire is.

Folyóiratunkba egyformán várunk a személyek, csoportok, szervezetek vagy a szervezetek működési környezetét jelentő hálózatok elemzési szintjén készített tanulmányokat. A lap empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat is közöl, ám a módszertani precizitást minden műfajban megköveteli.

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara által kiadott, az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság által „B” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat. A folyóirat évente két angol és tíz magyar nyelvű lapszámot jelentet meg.

Kérjük, hogy új kézirat benyújtása előtt, tekintse át az alábbi elvárásokat.

 

 1. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol sem állnak bírálat alatt.

 2. A tanulmányokat a folyóirat workflow rendszerének feltöltési felületén keresztül kell beadni, ami egyszeri regisztrációt követően érhető el. Regisztrálni a http://www.lib.uni-corvinus.hu/vezetestudomany-szerzoi-regisztracio űrlap kitöltésével lehet. A tanulmányok bírálatok nyomán átdolgozott változatait ugyanezen felületen, a már elindított bírálati ügymeneten belül (ugyanazon a sorszámon) kell leadni.

 3. A bírálati folyamat során a nemzetközi elvárásoknak megfelelő dupla vakbírálati rendszert (double blind review) alkalmazunk, ezért kérjük szerzőinket, hogy anonimizálják a Workflow felületre feltöltött kéziratot. Fontos, hogy ebben ne szerepeljen a szerző neve, munkahelye és beosztása, sem más olyan utalás, amiből következtetni lehetne a szerző kilétére. Kérjük, ügyeljenek arra is, hogy a kézirat fájl "tulajdonságok" mezőjéből is töröljék a szerző esetleges megnevezését. A köszönetnyilvánításokat nem szükséges a kézirat első verziójába csatolni, ezek megjelenítésére a publikációs folyamat későbbi fázisában lesz lehetőség.

 4. A tanulmányok minden esetben tartalmazzanak kutatásmódszertant bemutató részt. Empirikus cikkek esetében ennek az adatgyűjtés és -elemzés eszközeit, illetve ezek kiválasztásának szempontjait kell bemutatnia, elméleti összefoglaló cikkek esetében pedig az irodalomkutatás módszertanát kell ismertetnie.

 5. A tanulmányok szokásos terjedelme a hivatkozásokkal, ábrákkal és táblázatokkal együtt 6000-9000 szó. A tanulmányok formai követelményei: DOC (DOCX), RTF vagy ODT kiterjesztés; Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 1,5-es sortávolsággal, 2,5-es margókkal.

 6. A kéziratnak tartalmaznia kell egy magyar és egy angol nyelvű összefoglalót (absztrakt) 100-150 szót nem meghaladó terjedelemben, valamint a cím angol nyelvű fordítását és a tanulmány fő témaköreit megnevező legfeljebb 5 kulcsszót. A workflow rendszerbe történő feltöltéskor a tanulmány nyelvével megegyező nyelvű absztraktot és címet kell rögzíteni.

 7. A szöveg kiemeléséhez dőlt szedés használható, aláhúzás és félkövér betű nem.

 8. Jegyzeteket lehetőleg ne használjanak, amennyiben azok feltétlenül szükségesek, szövegvégi jegyzetként adják meg. A táblázatoknak és ábráknak legyen sorszáma és címe, valamint pontos hivatkozása (saját szerkesztésű ábrák esetén ennek tényét is jelölni kell). Az ábrák sorszáma és címe az ábrák felett, forrásuk pedig az ábrák alatt jelenjen meg. Az ábrák a szövegközbe, a szándékozott helyükre kerüljenek a kéziratokban. Kérjük, ügyeljenek rá, hogy az ábrák megfelelően nagy felbontásúak, szürkeárnyalatosak legyenek. Az ábrákban szereplő betűk mérete nem lehet 10 pontnál kisebb.

 9. A folyóiratban megjelenő cikkek DOI azonosítót kapnak.  Kérjük, hogy a véghivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben rendelkezik ilyennel). A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni.

 10. A lap tudományos folyóirat, ezért szövegközi forráshivatkozások és ezek jegyzéke nélküli írásokat nem jelentet meg. A szövegközi bibliográfiai hivatkozásokat zárójelben, a vezetéknév és az évszám feltüntetésével kérjük jelölni: pl. (Takács, 2018); szó szerinti, idézőjeles hivatkozás esetén kiegészítve az oldal vagy oldalak számával (pl. Kun & Ujhelyi, 2018 p. 18.). Amennyiben egy hivatkozott szerzőnek több bibliográfiai tétele van ugyanazon évben, ezeket 2018a, 2018b stb. módon kell megkülönböztetni.

 11. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. A felhasznált források szövegvégi jegyzékét ábécérendben kérjük feltüntetni az American Psychological Association (APA) legfrissebb, hatodik kiadású hivatkozási stílusa alapján. Ezen a linken keresztül elérhető a stílusra vonatkozó útmutató, az alábbiakban pedig bemutatunk néhány példát.

  • Szövegközi hivatkozások

   • példa (egyszerzős): (Robins, 2015), oldalszámmal: (Robins, 2015, p. 12)

   • példa (kétszerzős): (Borgatti & Halgin, 2011), oldalszám tartománnyal: (Borgatti & Halgin, 2011, pp. 1179-1180)

   • példa (többszerzős): első említéskor öt szerzőig minden szerzőt kiírva (Brass, Labianca, Mehra, Halgin, & Borgatti, 2014), második említéstől vagy hat szerzőnél több esetén (Brass et al., 2014)

  • Véghivatkozások

   • példa (könyv): Robins, G. (2015). Doing Social Network Research: Network-based Research Design for Social Scientists. London, UK: SAGE Publications.

   • példa (folyóiratcikk): Borgatti, S. P., & Halgin, D. S. (2011). On Network Theory. Organization Science, 22(5), 1168–1181. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0641

   • A hivatkozások precíz szerkesztéséhez javasoljuk hivatkozáskezelő rendszer (pl. Mendeley vagy Zotero) használatát. A hivatkozások formázásánál az "APA 6th edition" formátumot tekintjük standardnak, ennek alkalmazását kérjük a szerzőinktől.

 12. Havi folyóirat lévén és a megjelenés átfutási idejének csökkentése érdekében kérjük a szerzőket, hogy az olvasószerkesztőtől kapott kefelevonatot a megadott szűk határidőn belül (1-2 nap) szíveskedjenek jóváhagyni, esetleges javításaikat jelezni.

 13. A folyóirat szerkesztősége befogadó nyilatkozatot kizárólag a szakterületi szerkesztő döntése alapján tartalmilag véglegesnek tekinthető, vagyis a bírálati folyamaton sikerrel átesett tanulmányokról állít ki.

 14. Kérjük szerzőinket, hogy ha tanulmányukat tematikus- vagy különszámainkba szánják, ezt a kézirat feltöltésekor a „comments for the editor” mezőben szíveskedjenek jelezni.

 15. A megjelent cikkek elektronikus verzióját a Corvinus Kutatások szabad hozzáférésű intézményi repozitóriumban rögzítjük. Kérjük szerzőinket, hogy más felületeken, kutatói hálózatokon (pl. Researchgate.net, Academia.edu) csak az erre mutató linket, ne pedig a cikk teljes szövegét osszák meg. A Corvinus Kutatások felületen monitorozzuk a cikkek olvasottságát, amely adatot a legjobb cikkeknek járó díjak odaítélésekor is számításba veszünk.

Adatvédelmi nyilatkozat

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.