Települési tényezők fontosság-elégedettség elemzése a Balaton térségben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.03

Kulcsszavak:

fontosság-elégedettség elemzés, Balaton térség, települési tényezők, életkor, kérdőíves felmérés

Absztrakt

A kutatás tárgya a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség településeihez kötődő lakosság véleményének vizsgálata a települési tényezőkkel kapcsolatban. A vizsgált adatok 2018 és 2019-ben végzett primer kérdőíves felmérésből származnak, melynek során 27 települési tényezőt vizsgáltak meg a szerzők, az értékelhető minta elemszáma 1201 fő. A tanulmány az ISA (Importance – Satisfaction Analysis) fontosság-elégedettség módszert alkalmazza a Balaton térség települési tényezőinek értékelése során, ugyanakkor elemzik a mátrixtechnikák módszertani dilemmáit is. A kutatás célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen települési fejlesztésekre vágynak leginkább a balatoniak. E kérdés megválaszolásához az egyes települési tényezők általuk érzékelt fontosságát és az ezekkel való elégedettségüket használták fel a szerzők. A tanulmányban alkalmazott módszertan mind a gyakorlati, mind a tudományos szakemberek számára használható keretrendszert alkalmaz. Az elemzések eredményei útmutatást nyújthatnak a döntéshozóknak a beavatkozás fő területeinek meghatározásában.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Zsuzsanna Banász, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Hajnalka Fekete-Berzsenyi, Pannon Egyetem

Egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Abalo, J., Varela, J., & Manzano, V. (2007). Importance values for importance-performance analysis: A formula for spreading out values from preference rankings. Journal of Business Research, 60(2), 115–121. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.10.009

Barreira, A. P., Guimarães, M. H., & Panagopoulos, T. (2017). What Is More Important to Residents: A City’s Attractiveness or Citizens’ Residential Satisfaction? An Analysis of the Explanatory Attributes in Shrinking Cities of Portugal. In New Dimensions in Community Well-Being (pp. 129-151). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55408-2_7

Boley, B., McGehee, N., & Hammet, A.L. (2017). Importance-performance analysis (IPA) of sustainable tourism initiatives: The resident perspective. Tourism Management, 58(Febr), 66-77. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.002

Chen S., Yang C., Lin W., & Yeh T. (2007). Service quality attributes determine improvement priority. The TQM Magazine, 19(2), 162-175. https://doi.org/10.1108/09544780710730005

Dwyer, L., Dragićević, V., Armenski, T., Mihalič, T., & Knežević, C. L. (2016). Achieving Destination Competitiveness: an Importance – Performance Analysis of Serbia. Current Issues in Tourism, 19(13), 1309-1336. https://doi.org/10.1080/13683500.2014.944487

Fekete-Berzsenyi, H. (2019). A Balaton térsége mint élettér III.: Települési tényezők – fontosság vs. elégedettség. In Sulyok, J., Banász, Zs., Fehérvölgyi, B., Hiezl, K. & Szabó, R. (Eds.), „Mi, balatoniak...” A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet tanulmánykötete (pp. 77-82). Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. https://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2019/11/batuki_ tanulmanykotet_2018_nyomda-v3.pdf

Fekete-Berzsenyi, H., & Banász, Zs. (2020). Települési tényezők a Balaton régióban - 2018 és 2019 nyarán végzett fontosság vs. elégedettség felmérés eredményei. Comitatus, 30(235), megjelenés alatt.

Griffin, T., & Edwards, D. (2012). Importance – performance analysis as a diagnostic tool for urban destination managers. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(1), 32-48. http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2011.653630

GOV (2016). 429/2016 (XII. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600429.KOR&txtreferer=00000001.TXT

GOV (2000). 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000112.TV

Hernandez, S., Monzon, A., & de Oña, R. (2016). Urban transport interchanges: A methodology for evaluating perceived quality. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 84(Febr), 31–43. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.08.008

Horton, G., & Goers, J. (2019). A Revised Kano Model and its Application in Product Feature Discovery [on-line]. https://www.researchgate.net/publication/332304132_A_Revised_Kano_Model_and_its_Application_in_Product_Feature_Discovery

Insch, A., & Florek, M. (2010). Place Satisfaction of City Residents: Findings and Implications for City Branding. In Ashworth, G., Kavaratzis, M., & Elgar, E. (Eds.), Towards Effective Place Brand Management (pp. 191-204). Cheltenham, Northamton: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849806398.00017

Joppe, M., Martin, D. W., & Waalen, J. (2001). Toronto’s image as a destination: a comparative importance - satisfaction analysis by origin of visitor. Journal of Travel Research, 39(3), 252-260. https://doi.org/10.1177/004728750103900302

Koltai, Z. (2005). A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése. Tér és Társadalom, 19(3-4), 23-41. https://doi.org/10.17649/tet.19.3-4.1017

Koltai, Z. (2015). Településtípusok lakóhelyi vonzerőinek értékelése. Földrajzi Közlemények, 139(3), 213-225. https://foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2015_139_evf_3_pp_213.pdf

Koltai, Z. (2016). Városok vonzereje országos és regionális léptékben. In Lengyel, I. & Nagy, B. (Eds.), Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása (pp. 272-289). Szeged: JATEPress. http://eco.u-szeged.hu/download.php?docID=59335

Koltai, Z. (2017). A települési vonzerők magyarországi megítélése. Assessment of the attractions of the residential place in Hungary. Közép-Európai Közlemények, 10(3), 91-106. http://vikek.eu/wp-content/uploads/2017/12/KEKNo382017.3.sz%C3%A1m.pdf

KSH (2020). A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák turisztikai régiónként. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga006a.html?back=/stadat_ksz

Lengyel, I. (2003). Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. Szeged: JATEPress.

Lopes, S. D. F., & Maia, S. C. F. (2012). Applying importance-performance analysis to the management of health care services. China-USA Business Review, 11(2). https://doi.org/10.17265/1537-1514/2012.02.010

Lőrincz, K., Kővári, E. M., & Banász, Zs. (2020). Miért jó Szentesen élni? – Egy hazai kisváros lakosságának életminősége és helyi kötődése. Földrajzi Közlemények, 144(1), 112-131. https://doi.org/10.32643/fk.144.1.8

Marien, A. (2012). A sikeres településmarketing kulcsa az elégedett lakosság. In Piskóti, I. (ed.), Marketing- kaleidoszkóp (pp. 91-96). Miskolc: Miskolci Egyetem. http://www.marketing-turizmus.hu/otka/n33.pdf

Marien, A. (2013). A lakossági elégedettség és a helyben maradást magyarázó tényezők összefüggései. Marketing & Menedzsment, 47(1), 3-10. http://www.marketing-turizmus.hu/otka/01.pdf

Martilla, J. A., & Carvey, D. W. (1975). Four subtle sins in marketing research. Journal of Marketing, 39(1), 8-15. https://doi.org/10.2307/1250797

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis, The Journal of Marketing, 41(1), 77-79. https://doi.org/10.2307/1250495

Minta, N. K., & Stephen, O. (2017). Importance-Performance Matrix Analysis (IPMA) of Service Quality and Customer Satisfaction in the Ghanaian Banking Industry. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 532-550. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i7/3120

Nemes Nagy, J. (1998). A tér a társadalomkutatásban. Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület. http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/Ter_a_tarskutban/A_Ter_a_tarsadalomkutatasban_NNJ.htm

Nemes Nagy, J. (2016). Mezoterek a társadalomban és a gazdaságban. In Lengyel, I. & Nagy, B. (Eds.), Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása (pp. 105-124). Szeged: JATEPress. http://eco.u-szeged.hu/download.php?docID=59325

Nisco, A., Riviezzo, A., & Napolitano, M. R. (2015). An Importance - Performance analysis of tourist satisfaction at destination level: evidence from Campania (Italy). European Journal of Tourism Research, Varna University of Management, 10, 64-75. https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/view/179

Nigro, H. O., & Císaro, S. E. G. (2016). The citizen satisfaction index: Adapting the model in Argentine cities. Cities, 56(July), 85-90. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.03.010

Oh, H. (2001). Revisiting importance–performance analysis. Tourism Management, 22(6), 617-627. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00036-X

Oláh, M. (2013). Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Helyzetértékelés I. Kötet. Balatonfüred – Siófok: Balaton Fejlesztési Tanács. https://balatonregion.hu/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1334

Pasaribu, P., Waryono, W., & Saputra, R. (2016). Measurement of Visitor’s Satisfaction through Importance Performance Analysis (IPA) Method About Servicescape. In International Conference on Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination (ICTGTD 2016). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ictgtd-16.2017.47

Piskóti, I., Dankó, L., Molnár, L., Nagy, S., & Szántó, Á. (2013). A társadalmi marketing paradigmái-elméleti-módszertani alapozó kutatás. OTKA Kutatási Jelentések. http://www.marketing-turizmus.hu/otka/11.pdf

Piskóti, I., Nagy, S., Molnár, L., & Marien, A. (2012). Identification between individuals and places of residence. In Fam K., Józsa L. & Yang L. (eds.), Conference Proceedings of Retracing the Silkroad: MAG Scholar Global Business Marketing and Turism Conference (pp. 1-10). http://www.marketing-turizmus.hu/otka/12.pdf

Ramirez-Hurtado, J. M. (2017). The use of importance-performance analysis to measure the satisfaction of travel agency franchisees. Revista de Administração de Empresas, 57(1), 51-64. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020170105

Riviezzo, A., Nisco, A., & Napolitano, M. R. (2009). Importance‐performance analysis as a tool in evaluating town centre management effectiveness. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(9), 748-764. https://doi.org/10.1108/09590550910975808

Shieh, I. J., & Wu, H. (2009). Applying importance-performance analysis to compare the changes of a convenient store. Quality & Quantity, 43(1), 391-400. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9111-5

Silva, F., & Fernandes, P. (2010). Using importance-performance analysis in evaluating institutions of higher education: A case study. In 2010 International Conference on Education and Management Technology (pp. 121-123). https://doi.org/10.1109/icemt.2010.5657689

Silva, F. H., & Fernandes, P. O. (2011). Importance-performance analysis as a tool in evaluating higher education service quality: the empirical results of ESTiG (IPB). In Soliman, K. S. (ed.), The 17th International Business Information Management Association Conference (pp. 306-315). Milánó: University of Pavia. http://hdl.handle.net/10198/7120

Szabó, M., Tóth-Kaszás, N., Jakobi, Á. & Banász, Zs. (2019). Szakértői jelentés a KRAFT-index Nagykanizsa-Murafölde felméréséről. Kőszeg: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI), Institute of Advanced Studies (iASK), KRAFT Központ.

Szirmai, V., & Váradi, Zs. (2009). A várostérségi társadalmak versenyképesség-felfogása. In Szirmai V. (ed.), A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői (pp. 185-190). Budapest-Pécs: Dialóg Campus.

Tóth-Kaszás, N. (2018). A települési kötődés és a Z generáció - egy magyarországi középváros példája. Deturope, 10(2), 54-74. http://www.deturope.eu/img/upload/content_64550946.pdf

Wade, D. J., & Eagles, P. F. (2003). The use of importance–performance analysis and market segmentation for tourism management in parks and protected areas: An application to Tanzania’s national parks. Journal of Ecotourism, 2(3), 196-212. https://doi.org/10.1080/14724040308668144

Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2013). The Citizen Satisfaction Index (CSI): Evidence for a four basic factor model in a German sample. Cities, 31(April), 156-164. https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.02.006

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-12

Hogyan kell idézni

Banász, Z., & Fekete-Berzsenyi, H. (2021). Települési tényezők fontosság-elégedettség elemzése a Balaton térségben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), 20–31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok