A minőségi munkaerő-gazdálkodás vállalati gyakorlata

Kulcsszavak: minőségi munkaerő-tervezés, munkahelyi kompetenciák, emberierőforrás-menedzsment, stratégiai kompetenciamenedzsment

Absztrakt

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a hazai vállalatok milyen emberierőforrás-gyakorlatokat alkalmaznak a minőségi munkaerő biztosítása érdekében, és milyen módon határozzák meg a munkavégzés személyes kritériumait. Ennek megfelelően a kutatás a vállalatok minőségi munkaerő-tervezéssel kapcsolatos képességét és ezzel kapcsolatos emberierőforrás-gazdálkodási gyakorlatát vizsgálja. Menedzseri nézőpontból különösen érdekes kérdés, hogy a jelentősen átalakuló munkaerő-piaci helyzetben vajon képes-e a vállalat a szervezetén belül a munkavégzés személyes sikerkritériumainak pontos meghatározására, milyen mértékben fordít figyelmet a munka minőségi feltételeire a működése során, és milyen emberierőforrás-gazdálkodási gyakorlat biztosíthatja leginkább a szervezet stratégiai célkitűzéseinek megfelelő munkaerő-állományt. Szakirodalmi kutatásai alapján a szerző úgy gondolja, hogy a kompetenciamenedzsment stratégiai szemlélete és operatív eszköztára megfelelő válaszokat adhat a minőségi munkaerőért folytatott harcban a vállalatok számára. Feltáró kutatásában azt vizsgálta, milyen mértékben alkalmazzák ezt a gyakorlatot a hazai munkaerőpiacon működő vállalatok.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Tünde Tóthné Téglás, Óbudai Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Analoui, F. (2007). Strategic human resource management. London: Thomson Learning.

Armstrong, M. & Taylor, S. (2014). Armstrong’s handbook of human resource management practice. Philadelphia: Kogan Page.

Bakacsi, Gy., Bokor, A., Császár, Cs., Gelei, A., Kováts, K. & Takáts, S. (2006). Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Akadémia Kiadó.

Balaton, Károly (2019) A stratégiai menedzsment fejlődési irányai az ezredfordulót követően. Vezetéstudomány, 50(12), 90-98. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.08

Bandura, A. (1996). Social cognitive theory of human development. In Husen, T. & Postlethwaite, T. N. (Ed.). International encyclopedia of education. Oxford: Pergamon Press.

Baron, J. N. & Kreps, D.M. (1999). Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Bácsi, K., Szőtsné Kovács, K., Takács, S. & Toárniczky, A. (2006). Emberi erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség. Versenyben a világgal 2004-2006 gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás. 39. műhelytanulmány, Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet.

Becker, B.E., Huselid, M. A. & Ulrich, D. (2001). Making HR a strategic asset. Financial Times, 2001(11). Retrieved from http://www.markhuselid.com/pdfs/articles/2001_Financial_Times.pdf

Becker, B. E. & Huselid, M. A. (2011). Bridging micro and macro domains: Workforce differentation and strategic human resource management. Journal of Management, 37(2), 421-428, https://doi.org/10.1177/0149206310373400,

Bencsik, A. & Juhász, T. (2018). Tudásorientált szervezetek értékítélete a bizalom gazdasági hatásairól. Vezetéstudomány, 49(1), 30-39. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.01.04

Bokor, A., Bíró,K., Kováts,G., Takács,S. & Toarniczky,A. (2005). Humán tükör – Körkép a hazai szervezetekben a HR-tevékenységre vonatkozó elvárásokról és annak megítéléséről, 1. rész. Vezetéstudomány, 36(10), 33-47.

Bokor, A. (2011). A IV. HR tükör kutatás legfontosabb eredményei. HR a válság idején. Vezetéstudomány, 42(4), 2-18

Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager. A model for effective Performance. New York: Wiley-Interscience Publication.

Cardy, R. L. & Selvarajan, T. T (2006). Competencies: alternative frameworks for competitive advantage. Business Horizons, 49(3), 235-245. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2005.09.004

Cedefop (2018). Forecasting skill demand and supply. Retrieved from http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/forecasting-skilldemand-and-supply/data-visualisations

Colbert, B. (2001). The complex resource-based view: implications for theory and practice in strategic human resource management. Academy of Management Review, 29(3), 341-368, https://doi.org/10.5465/AMR.2004.13670987,

Czibik, Á., Fazekas, M., Németh, N., Semjén, A. & Tóth, I.J. (2013). Munkaerő-keresleti előrjelzés vállalati várakozások alapján. Két vállalati adatfelvétel tanulságai. Közgazdasági Szemle, 60(2), 189-223

Czinkóczi, S. (2013). A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején (Doktori értekezés). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar.

Dessler, G. (2000). Human Resource management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Eurydice (2010). New skills for new jobs. Policy initiatives in the field of education. Short overview of the current situation in Europe. Bruxelles: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Retrieved from http://www.aic.lv/bolona/2010/Reports/New_skills_for_new_jobs2011.pdf

Fazekas, K. (2017). Merre halad a kereslet? A nem kognitív készségek felértékelődése. In Fazekas, K. & Küllő, J. (Ed.), Munkaerőpiaci tükör (pp. 150-159). Budapest: MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság Tudományi Intézet.

Forgács, J. (1985). A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Kairosz.

Hajós, L. & Berde, Cs. (2008). Emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház.

Hayton, J. C. & Kelley, D.J. (2006). A competency-based framework for promoting corporate enterpreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-427, https://doi.org/10.1002/hrm.20118

Hegyi, H. (2012). Személy(iség) a kompetenciák mögött. A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései (PhDértekezés). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola.

Henczi, L. & Zöllei, K. (2007). Kompetenciamenedzsment. Budapest: Perfekt.

IFTF (2011). Future work skills 2020. Retrieved from http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

Kajos, A. & Bálint, B. (2014). A marketingszemlélet és a HR találkozása: a munkáltatói márkaépítés értelmezése, irodalma és kutatási irányai. Vezetéstudomány, 45(6),69-79

Karoliny, M. & Poór, J. (2019). A HR három évtizedes magyarországi fejlődésének főbb momentumai, nemzetközi összevetésre alkalmas empíriák tükrében. Vezetéstudomány, 50(12), 149-160. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.13

Kessler, T., Stephan, M., Kerber,W. & Lingenfelder, M. (2010). 25 Jahren Ressourcen- und Kompetenzorientierte Forshung. Der kompetenzbasierte Ansatz auf dem Weg zum Schlüsselparadigma in der Managementforschung. Germany: GABLER Verlag.

Koncz, K. (2004). Kompetencia alapú személyügyi tervezés. In Tóthné Sikora, G. (Ed.): Humán erőforrások gazdaságtana (pp. 171-198). Miskolc: Bíbor Kiadó.

Kopátsy, S. (2011). Új közgazdaságtan. A minőség társadalma. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Lazear, E.P. (1998). A humán erőforrások közgazdaságtana vállalati vezetők részére. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Le Deist, D. F & Winterton, J. (2005): What is competence? Human Resource Development International, 8(1), 27-46, https://doi.org/10.1080/1367886042000338227,

Lepak,D.P. & Snell,S.A. (2002). Examing the human resources architecture: The relationships among human capital, employment and resource configurations. Journal of Management, 28(4), 517-543. https://doi.org/10.5465/AMR.1999.1580439,

Lindgren, R., Henfridsson, O. & Schultze, U. (2004). Design principles for competence management systems: A syntthesis of an action research study. MIS Quarterly, 28(3), 435-472. https://doi.org/10.2307/25148646

Losey, M., Ulrich, D. & Meisinger, S. (2006). A HR jövője. Az emberi erőforrás-menedzsment perspektívái. Budapest: HVG Könyvek.

Manpower (2016). A készségek forradalma. Digitalizáció, az ember és a képesség fontossága. Budapest: Manpower Group Magyarország. Retrieved from http://www.manpower.hu/images/SkillRevolution/MG_Skills_Revolution_HU_web.pdf

McClelland (1973). Testing for competence rather than for „intelligence”. American Psychologist, 28, 1-14. https://doi.org/10.1037/h0034092

Moldaschl, M. (2010). Das Elend des Kompetenzbegriffs: Kompetenzkonstrukte in der aktuellen Unternehmenstheorie. In Stephan, M., Kerber, W., Kessler, T. & Lingenfelder, M. (eds.), 25 Jahren Ressourcen- und Kompetenzorientierte Forshung. Der kompetenzbasierte Ansatz auf dem Weg zum Schlüsselparadigma in der Managementforschung (pp. 19-37). Germany: GABLER Verlag.

Neely, A., Adams, C. & Kennerley, M. (2004). Teljesítményprizma. Budapest: Alinea Kiadó.

Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B. & Wright P. M. (2012). Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill Irwin.

Poór,J., Farkas,F., Dobrai,K. & Karoliny,M. (2012). Átalakuló emberierőforrás-menedzsment, a multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatainál 2008-2009. Vezetéstudomány, 42(2), 18-28

Poór, J., Kollár, P., Kovács, I. É., Suhajda, Cs., Farkas, P., Tóth, K. & Szabó, K. (2018). Szervezeti képzések gyakorlata Magyarországon a nemzetközi adatok tükrében. Vezetéstudomány, 49(10-11), 34-44. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.10.03

Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91. Retrieved from https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4391952/mod_resource/content/1/Prahalad%20Hamel.pdf

PwC (2017). Digitalizáció és szakemberhiány. Nincs vezérigazgató, aki ezektől ne tartana ma. PwC magyarországi vezérigazgató felmérés. Budapest: PwC Magyarország. Retrieved from https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2017/magyarorszagi_vezerigazgato_felmeres_2017.html

Reiche. B. S., Harzing, A-W. & Tenzer, H. (2019). International human resource management. London: SAGE.

Sanchez, J. I. & Levine, E. L. (2009). What is (or should be) the difference between competency modelling and traditional job analysis? Human Resource Management Review, 19(2), 53-56. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2008.10.002

Sandberg, J. (2000). Understanding human competence at work: an interpretative approach. Academy of Management Journal, 43(1), 9-25. https://doi.org/10.2307/1556383

Shippman, J. S., Ash, R. A., Battista, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., Kehoe, J., Pearlman, K., Prien, E. P. & Sanchez, J.I. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psichology, 53(3), 703-740. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00220.x

Simon, P. (2006). Formálisan és informálisan szerzett kompetenciák: szakmai beszámoló: a magyar gazdaság személyi tényezőinek minőségi reprodukciója (OTKA- 49600 kutatási zárójelentéshez) [Kézirat]

Snell, S. A., Youndt, M.A. & Wright, P. M. (1999). Establishing a framework for research in strategic human resource management: merging resource theory and organizational learning. In Poole, M. (Ed.) Human resource management. Critical perspectives on business and management (pp. 371-399). London, New York: Routledge.

Srivastava, S. (2005). Managing core competence of the organization, Vikalpa. The Journal for Decision Makers, 30(4), 49-63. https://doi.org/10.1177/0256090920050405

Szabó, K. (2011). Állandósult túlkereslet a tehetségpiacon. Vezetéstudomány, 42(11), 2-15.

Szőts-Kovács, K. (2006). Merre tart az emberi erőforrás menedzsment? Vezetéstudomány, 38(1), 46-55.

Sveiby, K.E. (2001). Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. Budapest: KJK Kerszöv.

Tari, E. (2019). A stratégiai menedzsment nemzetközi fejlődése az utóbbi negyedszázadban – elméleti áramlatok és tudományági perspektívák Vezetéstudomány, 50(12), 74-89. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.07

Tóth, I. J., Nábelek, F., Hajdu, M. &Nyírő, Zs. (2017). A munkaerőhiány vállalati percepciója. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. Budapest: MKIK-GVI. Retrieved from https://gvi.hu/files/researches/494/munkaerohiany_2016_elemzes_171006.pdf

Tóth, I. & Nyírő, Zs. (2017). Toborzási nehézségekre panaszkodó vállalatok. In Fazekas, K. & Küllő, J. (Eds.) Munkaerőpiaci tükör. MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont (pp. 109-113). Budapest: Közgazdaság Tudományi Intézet.

Tóthné Sikora, G. (2004) (Ed.). Humán erőforrások gazdaságtana. Miskolc: Bíbor Kiadó.

Tóthné Téglás, T. & Kelemen-Erdős, A. (2020). Pályakezdőkkel szembeni kompetenciaelvárások és mérésük. Marketing & Menedzsment, 54(1), 43-54. https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.01.04

Tóthné Téglás T. & Hlédik E. (2019). Munkáltatói kompetenciaelvárások vizsgálata piaci környezetben. Competitio, 18(1-2), 75-107. https://doi.org/10.21845/comp/2019/1-2/3

Tóthné Téglás, T. (2019). Diplomás pályakezdők kiválasztása során alkalmazott vállalati gyakorlatok. In Csiszárik-Kocsir, Á. (Ed.), Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. (pp. 131-147). Budapest: Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar.

Tóthné Téglás, T. (2016). Kompetencia vállalati, munkavállalói és felsőoktatás szemmel. In Csiszárik- Kocsir, Á. (Ed.): Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V. (pp. 413-432). Budapest: Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar.

Tóthné Téglás, T. & Hlédik, E. (2014). Mit várnak el a nagyvállalatok a pályakezdőktől? In Nagy, I. Z. (Ed.), Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV. (pp. 387-407). Budapest: Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar.

Ulrich, D. & Lake, D. (1991). Organizational capability: creating competitive advantage. Academy of Management, 5(1), 77-92. https://doi.org/10.5465/ame.1991.4274728

Wilkens, U. (2004). Von der individuellen zur kollektiven kompetenz? „Personalmanagement und Unternehmenskrisen“ Herbstworkshop der Komission Konstanz. 24./25. September 2004. Personal. Paper (work in progress). Retrieved from http://www.apf.ruhruni-bochum.de/mam/aup/content/lit/wilkens_2004-von_der_individuellen_zur_kollektiven_kompetenz.pdf

World Ecomonic Forum (2016). The 10 skills you need to thrive in the fourth industrial revolution. Retrieved from http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skillsyou-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution

Wright, P. M., Dunford, B. B. & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource based view of the firm. Journal of Management, 27(6), 701-721. https://doi.org/10.1177/014920630102700607

Megjelent
2020-10-06
Hogyan kell idézni
Tóthné Téglás, T. (2020). A minőségi munkaerő-gazdálkodás vállalati gyakorlata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(10), 63-76. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.10.06
Rovat
Tanulmányok