A stratégiai menedzsment nemzetközi fejlődése az utóbbi negyedszázadban - Elméleti áramlatok és gyakorlati következtetések

Authors

  • Ernő Tari Corvinus University of Budapest

Keywords:

stratégiaalkotás, iparágszerkezeti és erőforrás-alapú nézőpontok, tulajdonosi érték, érintettelmélet, felelős társaságirányítás, stratégia magatartástudományi és intézményi közelítésben, stratégiai vállalkozáselmélet, stratégia mint gyakorlat

Abstract

A legutóbbi 25 évet átfogó történeti elemzés a megelőző évtizedekben kibontakozott két alapvető stratégiaelméleti irányzat mentén követi nyomon a stratégiai menedzsment újabb kori fejlődését. Az egyik fő eszmeáramlat képviselői racionális - normatív folyamatnak tekintették a stratégiai menedzsmentet, amelynek során a cégvezetés kialakítja és „előírja” a vállalati jövőképet, majd koordinálja és ellenőrzi a vízió megvalósítását. Az általam vizsgált időszakban még mindig hatnak és állásfoglalásra késztetnek a racionális - normatív irányzat meghatározó elméleti konstrukciói, éspedig a fenntartható versenyelőnyt biztosítani hivatott iparági szerkezet-elemzés öttényezős modellje (industry structure view), valamint a szervezeti erőforrás-kiaknázás koncepciója (resource-based view). Ugyanakkor fokozatosan előtérbe kerültek a vállalat tulajdonosi értékének (shareholder value) növekedését elsőrendű stratégiai célnak megjelölő nézetek, továbbá megerősödtek a társadalmilag felelős vállalati magatartásra vonatkozó elvárások (corporate social responsibility). Mindemellett a fogyasztói értékteremtés (creating customer value) követelménye sem szorult háttérbe a racionális- normatív szemléletű stratégiai menedzsment utolsó negyedszázados fejlődése során.

A másik főbb stratégiaelméleti irányzat követői leíró-magyarázó módon közelítették meg a stratégiai menedzsmentet: a vállalati stratégiát – megfigyeléseik szerint -  gyakorta nem kialakítják (tudatosan), hanem a stratégiai irányvonal „kialakul” (nemegyszer spontán módon). Következésképp a stratégiaalkotást szervezeti folyamatként (például kognitív, tanulási, tárgyalási-alkudozási vagy társadalmi interakciós folyamatként) értelmezték. Ehhez az elméleti irányzathoz új felfogásként kapcsolódott az ezredforduló után a menedzseri stratégiai döntéshozatal magatartástudományi megközelítése (behavioral strategy). Hasonlóan újszerű elméleti kezdeményezés a stratégiai entrepreneurship alapeszméje: integrálni a lehetőségeket megragadó vállalkozó személyiségét a versenyelőnyre való szüntelen törekvéssel. Az utóbbi időszakban felértékelődött az intézmények (mint környezeti összetevők) szerepe a vállalatok stratégiai teljesítményének megítélésében (institution –based view), valamint növekvő számban jelentek meg olyan írások, amelyek sajátos tudományági nézőpontból, a praxeológia oldaláról interpretálják a vállalati stratégiát (strategy-as-practice).

A fejlődéstörténeti analízis lezárásaként a tanulmány választ keres a következő kérdésekre: Túlhaladott-e a stratégiai menedzsment, különös tekintettel a 2008-2009. évi pénzügyi-gazdasági világválság szervezeti stratégiaalkotási tanulságaira? Indokolt-e paradigma váltás a tudományterületen?

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ernő Tari, Corvinus University of Budapest

Institute of Management

References

Adner,R. - Zemsky,P.(2006):A demand-side perspective on sustainable competitive advantage. Strategic Management Journal, pp.215-239.

Amit,R.- Zott,C.(2012):Creating value through business model innovation.MIT Sloan Management Review,no.3.

Anderson,J.W.Jr(1989): Corporate social responsibility. Quorum Books, New York

Angyal Á.(2001): Vállalati kormányzás.Aula Kiadó, Budapest

Ansoff,H.I.(1965): Corporate strategy.McGraw-Hill, New York

Balaton K.(1997):A stratégiai vezetés folyamata. In: Antal-Mokos Z. – Balaton K. – Drótos Gy. – Tari E.:Stratégia és szervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Balaton K.(2010):A stratégia megvalósítása és ellenőrzése. In: Balaton K. – Hortoványi L. – Incze E. – Laczkó M. – Szabó Zs.R. – Tari E.: Stratégiai menedzsment. Aula Kiadó, Budapest

Barakonyi K.(2000): Stratégiai menedzsment. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest

Barakonyi K.(2008): Üzleti modellek. Vezetéstudomány, 5. szám

Barry,D. –Elmers,M.(1997): Strategy retold: toward a narrative view of strategic discourse. Academy of Management Review,pp.429.452.

Barton,D.(2011): Capitalism for the long term. Harvard Business Review, march

Bartók I. (2007):A felelős vállalatirányítás és a vállalatkormányzás. In: Könzcöl E. (szerk.): Vállalati stratégia. Alinea Kiadó, Budapest

Becker P. – Turner A. – Varsányi J. – Virág M. (2005):Értékalapú stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest

Black, A. – Wright, P. – Bachman, P. - Davies, J.(1999): In search of shareholder value. Price Waterhouse, U.K.

Bowman, E.H.–Helfat, C.E.(2001): Does corporate strategi matters? Strategic Management Journal, pp.1-23

Bögel Gy.(2000): Verseny az elektronikus üzletben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Bromiley,P. - Rau,D.(2014):Towards a practice-based view of strategy. Strategic Management Journal, pp.1249 – 1256.

Brurgelman,R.A.(1983):A model of the interaction of strategic behavior, corporate context and the concept of strategy.Academy of Management Review,no.1.

Chikán A.(2008):Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest

Copeland,T.-Coller, T.-Murrin,J.(1994):Valuation: measuring and managing the value of companies. John Wiley and Sons, New York

Crossland,C.–Hambrick,D.C.(2007):How national systems differ in their constraints on corporate executives. Strategic Management Journal, pp.767-789

Czakó E.(2007):A vállalati stratégia és az érintettek. In: Könczöl E. (szerk.):A vállalati stratégia. Alinea Kiadó, Budapest

D’ Aveni,R.A. (1994): Hypercompetition: managing the dynamics of strtategic maneuvering. Free Press, New York

D’ Aveni,R.A. – Dagnino,G.B. – Smith,K.G.(2010): The age of temporary advantage. Strategic Management Journal, special issue, pp.1371-1385.

Dobák M.- Tari E. (2015): Nemzetközi konszernek és holdingok irányításáról. In: Blahó A. – Czakó E.- Poór J. (szerk.): Nemzetközi menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest

Dyer,J.H.(2000): Collaborative advantage . Oxford University Press, Oxford

EBF (European Business Forum) (2001): Does strategy really matter anymore? issue 8.,winter

Eisenhardt,K.M.–Martin, J.(2000):Dynamic capabilities – what they are? Strategic Management Journal, pp. 1105-1121.

Evans,P. – Wurster,T.(2000): Blown to bits – how the new economics of information transform strategy. Harvard Business School Press, Boston

Farkas F. (2005):Változás-menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest

Felsmann B.(2016): Do institutions matter in business strategy? Vezetéstudomány,5.szám

Freeman,R.E,(1984): Strategic management: a stakeholder approach.Pitman, Boston

Freeman,R.E.-McVea,J.(2005):A stakeholder approach to strategic management. In: Hitt,M.A. – Freeman,R.E.- Harrison,J.S, (eds): The Blackwell handbook of strategic management. Blackwell Publishing, Malden

Galbraith,J.R. – Kazanjian,R.K.(1986): Strategy implementation: structure, systems and process. West Publishing, St. Paul

Gavetti,G.(2010):Toward a behavioral theory of strategy Organization Science, no.1.

Ghemawat,P.(2010):Finding your strategy in the new landscape. Harvard Business Review,march

Grant,R.M.(1996):Towards a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal,pp.109-122.

Grant,R.M.-Visconti,M.(2006):The strategic background to corporate accounting scandals.Long Range Planning,no.8.

Grove,A.S.(1997): Only the paranoid survive.Harper Collins Publishers,New York

Guerras – Martin,L.A. – Madhok,A. – Montoro-Sanches, A.(2014):The evolution of strategic management research: recent trends and current directions.BRQ Business Research Quarterly,no2.

Hermann,P.(2005):Evolution of strategic management, the need for new dominant design.International Journal of Management Reviews,issue 2.

Hong,H.-J.- Doz,Y,(2013): L’Oréal masters multiculturalism.Harvard Business Review,june

Hrebiniak,L.G. – Joyce,W.F.(1984):Implementing strategy.Macmillan, New York

Hrebiniak,L.G. – Joyce,W.F.(2005):Implementing strategy: an appraisal and agenda for future research. In:Hitt,M.A.-Freeman, R,E,-Harrison,J.S.(eds.): The Blackwell handbook of strategic management. Blackwell,Malden.

Imre T. (2017): Stratégiai menedzsment a vállalati gyakorlatban. Magánkiadás, Budapest

Ingram,P. – Silverman,B.(2002):Introduction. In:Ingram,P. – Silverman, B. (eds): The new institutionalism in strategic management. Elsevier, Amsterdam

Ireland, R.D.-Hitt,M.A.- Sirmon,D.G.(2003):A model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions. Journal of Management,pp.963-989.

Jacobides,M.G.-MacDuffie,J.P. (2013):How to drive value your way. Harvard Business Review,july-august.

Jacobson,R,(1992):The „austrian” school of strategy. Academy of Management Review,no.4.

Jarzabkowski,P.(2005):Strategy as practice: an activity-based approach.Sage, London

Kahneman,D.-Slovic,P.-Tversky,A.(1982):Judgement under uncertainty: heuristics and biases.Cambridge University Press,Cambridge

Kaplan,R.S.-Norton,D.P.(1996):The Balanced Scorecard. Harvard Busines School Press, Boston

Kaplan,R.S.–Norton,D.P.(2004): Strategy maps.Harvard Business School Publishing,Boston

Kaplan,R.S.-Norton,D.P.(2005):The office of strategy management.Harvard Business Review,october

Kim,W.C.-Mauborgne,R.(2005):Value innovation: a leap into the blue ocean. Journal of Business Strategy,no.4.

Kim,W.C.-Mauborgne,R.(2017):Blue ocean shift:beyond competing.Hachette Books,New York

Kirzner,I.M.(1979):Perception,opportunity and profit.Universeity of Chicago Press,Chicago

Kocsis É.-Szabó K.(2000):A posztmodern vállalat. Oktatási Minisztérium,Budapest

Kornberger,M.(2017):Stepping on the toes of giants,or how to review the future of strategy research.In: Czarniawska,B.(ed.):A research agenda for management and organization studies.Edward Elgar,Cheltenham

Könczöl E.(2007):Stratégiai megközelítések, stratégia és a vállalati érték.In:Könczöl E.(szerk.):Vállalati stratégia.Alinea Kiadó,Budapest

Learned,E.P.-Christensen,C.R.-Andrews,K.R.-Guth,W.D.(1965):Business policy:text and cases.Richard D.Irwin,Homewood

Lovallo,D.-Kahneman,D.(2003):Delusions of success:how optimism undermines excutives’ decisions.Harvard Business Review,july

Lovallo,D.-Sibony,O.(2010):The case for behavioral strategy.McKinsey Quarterly,march

Lynch,R.(2006):Corporate strategy.Prentice Hall-Financial Times, London

Madhok,A.-Marques,R.(2014):Towards an action-based perspective on firm competitiveness.BRQ Business Research Quaterly,no.2.

Marosán Gy.(2006):A 21. század stratégiai menedzsmentje. Műszaki Könykiadó,Budapest

Martin,R.(2010):The age of customer capitalism.Harvard Business Review,january-february

McGrath,R.G.-MacMillan,I.(2000): The entrepreneurial mindset.Harvard Business School Press,Boston

McIntyre,D.P.-Srinivasan,A.(2017):Networks, platforms, and strategy. Strategic Management Journal,pp.141-160

Mellewigt,T.-Bruhs,S.M.-Keller,A.(2017):Behavioral alliance strategy. In:Mesquita,L.F-Ragazzino,R.-Reurer,J.J.(eds.):Collaborative strategy.Edward Elgar,Cheltenham

Mészáros T.(2002):A stratégia jövője – a jövő stratégiája.Aula Kiadó, Budapest

Mészáros T.(2015):Van-e élet a stratégiai menedzsment után?In:Bakacsi Gy.-Balaton K.(szerk.):Vezetés és szervezet társadalmi kontextusban.Tanulmányok Dobák Miklós 60.születésnapja tiszteletére.Akadémiai Kiadó,Budapest

Mintzberg,H.(1987):Crafting strategy. Harvard Business Review,april

Mintzberg,H.-Ahlstrand,B.-Lampel,J.(1998):Strategy safari.Free Press,New York

Moore,G.A.(2002):Crossing the chasm.Harper Business,New York

Nag,R-Hambrick,D.C,-Chen,M-J.(2007):What is strategic management? Strategic Management Journal,pp.935-955.

North,D.(1990):Institutions, institutional change, and economic performance.Norton, New York.

Oliver,C.(1991):Strategic responses to institutional processes.Academy of Management Review,pp.145-179.

O’Reilly,C.A.-Tushman,M.L.(2008):Ambidexterity as a dynamic capability:resolving the innovator’s dilemma.Research in Organizational Behavior,pp.185-206.

Pearce,J.A.-David,F.R.(1987):Corporate mission statements:the bottom line. Academy of Management Executive,may.

Peng,M.W.-Sun,S.L.-Pinkham,B.-Chen,H.(2009):The institution-based view as a third leg for a strategy tripod.Academy of Management Perspectives,no.3.

Polowczyk,J.(2012):Strategic management at the beginning of the XXI.century:the impact of crisis turbulences.Poznan University of Ecomnomics Review,no.3.

Porter.M.E.(1980):Competitive strategy:techniques for analyzing industries and competitors.Free Press, New York

Porter,M.E,(1985):Competitive advantage:creating and sustaining superior performance. Free Press,New York

Porter,M.E.(2008):The five competitive forces that shape strategy.Harvard Business Revies,january

Porter,M.E.-Kramer,M.(2011):Creating shared value.Harvard Business Review,january-february

Porter,M.E.-Heppelmann,J.E.(2014):How smart, connected products are tansforming the competition.Harvard Business Review,november

Powell,T.C.-Lovallo,D.-Fox,C.R.(2011):Behavioral strategy.Strategic Management Journal,pp.1369-1386

Quinn,J.B.(1980):Strategies for change:logical incrementalism.Richard D.Irwin,Homewood

Rappaport,A.(1998):Creating shareholder value.Free Press,New York

Rappaport,A.(2006):10 ways to create shareholder value.Harvard Business Review,september

Salamonné Huszty A.(2002):Jövőkép- és stratégiaalkotás.Kossuth Kiadó, Budapest

Schendel,D.-Hofer,C.W.(1979):Strategic management:a new view of business policy and planning.Little Brown,Boston

Scott,W.R.(1995): Institutions and organizations.Sage,Thousand Oaks

Sirmon,D.G-Hitt,M.A.-Ireland,R.D.-Gilbert,B.A.(2011):Resource orchestration to create competitive advantage.Journal of Management,pp.1390-1412.

Stewart,G.B.(2013):Best-Practice EVA.John Wiley and Sons,New York

Szabó K.-Kocsis É.(2001):Digitális paradicsom vagy falanszter?(a személyes tömegtermelés).Aula Kiadó,Budapest

Tapscott,D.(2001):Rethinking strategy in a networked word.Strategy+business, fall

Tari E.(1998):Stratégiai szövetségek az üzleti világban.Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,Budapest.

Tari E.(2005):Egy szervezeti összeolvadás (beolvasztás?)esete: a német-amerikai Daimler Chrysler.In:Bakacsi Gy.-Balaton K.-Dobák M.(szerk.):Változás és vezetés.Aula Kiadó, Budapest

Tari E.(2007):A stratégiai gondolkodás fejlődése.In:Balaton K.-Tari E.(szerk.):Stratégiai és üzleti tervezés.Aula Kiadó,Budapst

TariE.(2015):Adalékok a stratégiai menedzsment fejlődéstörténetéhez.In:Bakacsi Gy.-Balaton K.(szerk.):Vezetés és szervezet társadalmi kontextusban.Tanulmányok Dobák Miklós 60. születésnapja tiszteletére.Akadémiai Kiadó,Budapest

Thompson,A.A.Jr-Strickland,A.J.(1992):Strategic management. Concepts and cases.Richard D.Irwin,Homewood

Van Alstyne,M.W.-Parker,G.G.-Choudary,S.P.(2016):Pipelines, platforms and the new rules of strategy.Harvard Business Review,april

Wang,C.L.-Ahmed,P.K.(2007):Dynamic capabilites:a review and research agenda.International Journal of Management Reviews,pp.31-51.

Whittington,R.-Cailluet,L.-Yakis-Douglas,B.(2011):Open strategy:evolution of a precarious profession.British Journal of Management,pp.531-544.

Wiggins,R.R.-Ruefli,T.W.(2002):Sustained competitive advantage: temporal dynamics and the incidence and persistence of superior economic performance. Organization Science,no.1.

Published

2019-12-09

How to Cite

Tari, E. (2019). A stratégiai menedzsment nemzetközi fejlődése az utóbbi negyedszázadban - Elméleti áramlatok és gyakorlati következtetések. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/364

Issue

Section

Articles