A fogyatékossággal élő munkavállalók helyzete a hazai szállodaiparban

Szerzők

  • Csilla Petykó Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Sára Csillag Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Jácint Farkas Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Zsófia Fekete-Frojimovics Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Adrienne Nagy Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2024v24n1.4

Kulcsszavak:

szállodaipar, Covid19, fogyatékossággal élő munkavállalók, vállalati társadalmi felelősségvállalás

Absztrakt

A Covid19-járványt megelőző 2019-es évben a turizmushoz köthető ágazatokban Magyarországon 421 ezer foglalkoztatottat tartottak nyilván, amivel a szektor 9,5%-os részarányt képviselt a nemzet gaz-da ságban. A gazdasági jelentőség mellett fontos kérdés, hogy a társadalmi felelősségvállalás elvei érvényesülnek-e a szektor vállalatainál. Vizsgálatunk fókuszába a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását helyeztük. Egy feltáró jellegű kutatás keretében interjúkat készítettünk hazai szálloda-vezetőkkel a fogyatékossággal élők alkalmazásáról. Az eredmények azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élők részaránya alacsony a munkavállalók között. A Covid19-járvány hatásai, a munkaerőhiány és a megnövekedett energiaköltségek extra erőfeszítéseket igényelnek a szállodaipartól a dolgozók (beleértve a fogyatékossággal élő munkavállalókat is) megtartása érdekében. A vizsgálat legfőbb eredménye a társadalmi hozzáállásban tapasztalható szemléletváltás szükségessége.

Hivatkozások

BALÁZS-FÖLDI E. (2016): Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerőpiacon. International Journal of Engineering and Management Sciences. 1(1). pp. 1–3. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2016.1.4.

BALÁZS-FÖLDI, E. (2020): Assessment of the working ability of persons with disabilities and reduced work capacity. International Journal of Engineering and Management Sciences. 5(1). pp. 36–52. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2020.1.4

BALÁZS-FÖLDI E. – DAJNOKI K. (2016): Munkáltatói aspektusok feltárása a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában. TAYLOR. 8(3). pp. 93–103.

BÁNFALVY CS. (2005): A fogyatékos emberek és a munka világa. Szakképzési Szemle. 21(2). pp. 80– 193. https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors-&mode=browse&sel=10004940&paging=2;20

BATA V. É. – FARKASNÉ FEKETE M. – HEGYESNÉ GÖRGÉNYI É. (2021): Fenntartható fejlődés válla lati szinten: vállalati társadalmi felelősségvállalás a vendéglátásban, tekintettel a fogyatékkal élők foglalkoztatására. Új Munkaügyi Szemle. 2(3). pp. 69– 80. https://www.metropolitan.hu/upload/1196d50c405dad507ba85b5560c33b24b683afc5.pdf

CSILLAG S. – HIDEGH A. L. (2011): Hogyan bonthatók le a látható és láthatatlan falak? – Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról. Vezetéstudomány/Budapest Management Review. 42(12). pp. 23–36. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2011.12.03

CSILLAG S. – FARKAS J. – FEKETE-FROJIMOVICS ZS. – NAGY A. – PETYKÓ CS. (2022): Hospitality sector and the (non-)employment of people with disabilities. Hungarian restaurant owners’ experiences after the Covid outbreak. Fogyatékosság és társadalom/Hungarian Journal of Disability Studies & Special Education. Special Issue. 2. pp. 32–45. https://doi.org/10.31287/FT.en.2022.2

CSILLAG S. – TOARNICZKY A. – PRIMECZ H. (2018): Dolgoznánk, ha hagynátok... Megváltozott munkaképességű emberek és a HR rendszerek. Vezetéstudomány/Budapest Management Review. 49(6). pp. 33–45. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.04

DAJNOKI K. (2011): Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának megítélése a szervezetben. Acta Scientiarum Socialium. 34. pp. 85–93. https://journal.uni-mate.hu/index.php/asc/article/view/240

DIÓSSI K. (2013). A fogyatékkal élők munkavállalási feltételrendszerének vizsgálata az agrárágazatban. Doktori (PhD) értekezés. Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő.

FARKAS J. – PETYKÓ Cs. (2019): Utazás az akadálymentesség, a fogyatékosság és a fenntarthatóság multidiszciplináris és bölcseleti dimenzióiba. Turizmus Bulletin. 19(4). pp. 13–22. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n4.2

GYŐRI ZS. – CSILLAG S. (2019a): Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt – közös jövő? 1. rész: A kapcsolódó politikák fejlődése az EU-ban és Magyarországon. Vezetéstudomány/ Budapest Management Review. 50(6). pp. 14–23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.06.02

GYŐRI ZS. – CSILLAG S. (2019b): Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt – közös jövő? 2. rész: A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása a CSR-szakirodalomban és a gyakorlatban. Vezetéstudomány/Budapest Management Review. 50(7–8). pp. 16–30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.02

HAJMÁSY G. (2018): Társadalmi felelősségvállalás a magyarországi szállodákban – különös tekintettel a környezetvédelmi aspektusra. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 3(3). pp. 4–17.

HAJMÁSY G. (2019): Felelős turizmus, felelős döntéshozók, avagy CSR, ahogy a balatoni turizmusban érintett szereplők látják. Turizmus Bulletin. 19(1). pp. 25–35. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n1.3

KÁLMÁN Z. – KÖNCZEI G. (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest.

KESZI R. – KOMÁROMI R. – KÖNCZEI G. (2002): Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Munkaügyi Szemle. 46(12). pp. 21–23.

KIM, H. L. – RHOU, Y. – UYSAL, M. – KWON, N. (2017): An examination of the links between corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences. International Journal of Hospitality Management. 61. pp. 26–34. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.10.011

KOVÁCS G. (2020): A posztmodern turizmus fenntarthatóságának kérdései, a társadalmi felelősségvállalás vizsgálata a szálloda- és vendéglátóipar területén. PhD értekezés. Pécs.

LAOUES-CZIMBALMOS N. – MÜLLER A. – BÁCSNÉ BÁBA É. (2019): A magyar ép és fogyatékossággal élő fiatalok munkaerőpiaci helyzetének összehasonlító elemzése. Studia Mundi – Economica. 6(1). pp. 44–57. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.01.44-57

LEVY, S. E. – PARK, S.-Y. (2011): An Analysis of CSR activities in the lodging industry. Journal of Hospitality and Tourism Management. 18(1). pp. 147–154. https://doi.org/10.1375/jhtm.18.1.147

LOW, M. P. (2016): Corporate social responsibility and the evolution of internal corporate social responsibility in 21st century. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies. 3(1). pp. 56–74. https://doi.org/10.20448/journal.500/2016.3.1/500.1.56.74

MALHOTRA, N. K. (2008): Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó, Budapest. PULAY G. Z. (2009): A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata. Állami Számvevőszék Kutató Intézete.

RAFFAY-DANYI Á. – HAJMÁSY G. (2021): A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében. Vezetéstudomány/ Budapest Management Review. 52(4). pp. 32–47. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.04

STEINBACHNÉ HAJMÁSY GY. (2020): A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak bevonásával. Doktori (Ph.D) értekezés. https://doi.org/10.18136/PE.2020.756

Internetes források

ACCESS4YOU (2022): https://access4you.io/about-us

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2001): Green paper – Promoting a European framework for corporate social responsibility. https:// eur-lex.europa.eu, Letöltve: 2022. május 20.

ILO (2019): Promoting Employment Opportunities for People with Disabilities: Quota Schemes (Vol. 1). https://www.ilo.org, Letöltve: 2022. május 20.

KSH (2018): Mikrocenzus 2016 – 8. A fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzői. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_8.pdf, Letöltve: 2022. május 20.

KSH (2020): Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2019. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html, Letöltve: 2023. július 20.

KSH (2021): Turizmus-szatellitszámlák, 2018. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/turizmszatt/2018/index.html, Letöltve: 2022. május 20.

KSH (2022a): Turizmus-szatellitszámlák, 2019-2020. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/turizmszatt/2019/index.html, Letöltve: 2022. május 20.

KSH (2022b): KSH Gyorstájékoztatók, Turisztikai szálláshelyek forgalma. https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/ksz2207, Letöltve: 2022. május 20.

ORSZÁGGYŰLÉS (2011. XII. 29.): 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról.https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191.tv, Letöltve: 2022. május 20.

ORSZÁGGYŰLÉS (1998. IV. 1.): 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800026.tv#, Letöltve: 2022. május 20.

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET (2021): Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek számára a foglalkoztatással összefüggő kedvezményekről. https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2022/01/Tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-szamara-a-foglalkoztatassal-osszefuggo-kedvezmenyekrol-2022jan.pdf, Letöltve: 2023. július 10.

SPEISZ B. (2022): Robotokat is bevetnek a szállodások a krónikus munkaerőhiány kezelésére. https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/07/harcolnak-a-szemelyzetert-a-szallodak-vannak-akik-mar-inkabb-a-robotokat-valasztjak, Letöltve: 2023. július 20.

VIMOSZ (2020a): Foglalkoztatási, munkaerőpiaci tanulmány az „I” ágazatra vonatkozóan.

GINOP-5.3.5-18-2018-00040 – Munkaerőpiaci kihívások kezelése a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. http://www.turizmuspalya.hu/assets/images/Foglalkoztatasi_munkaeropiaci_tanulmany.pdf, Letöltve: 2022. május 20.

VIMOSZ (2020b): Munkaerőpiaci tanulmány a „A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése” című GINOP- 5.3.5-18-2020-00159 projekthez. http://vimosz.org/wp-content/uploads/2022/03/Munkeropiaci_tanulmany.pdf, Letöltve: 2022. június 10.

ZERÉNYI K. (2021): Helyzetkép az atipikus foglalkoztatásról a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén. GINOP-5.3.5-18-2020-00210 munkaerőpiaci pályázat. http://vimosz.org/wp-content/uploads/2022/03/vegleges_Helyzetkep_atipikus_foglalkoztatasrol_GINOP210.pdf, Letöltve: 2022. május 20.

Downloads

Megjelent

2024-03-14

Hogyan kell idézni

Petykó, C., Csillag, S., Farkas, J., Fekete-Frojimovics, Z., & Nagy, A. (2024). A fogyatékossággal élő munkavállalók helyzete a hazai szállodaiparban. Turizmus Bulletin, 24(1), 33–43. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2024v24n1.4

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok