Hévízi nyugalom – életkori sztereotípiák a turizmusban

Szerzők

 • Gábor Michalkó Budapesti Corvinus Egyetem
  Hungary
 • Zsófia Kenesei Budapesti Corvinus Egyetem
  Hungary
 • Kornélia Kiss Budapesti Corvinus Egyetem
  Hungary
 • Krisztina Kolos Budapesti Corvinus Egyetem
  Hungary
 • Edina Kovács Budapesti Corvinus Egyetem
  Hungary
 • Ivett Pinke-Sziva Budapesti Corvinus Egyetem
  Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n5.2

Kulcsszavak:

turizmus, idősödés, generáció, sztereotípia, desztináció

Absztrakt

A turizmussal összefüggő sztereotípiák, különösen azok életkori sajátosságainak feltárására a nemzetközi és a hazai kutatóműhelyek mindeddig kevesebb hangsúlyt helyeztek. A probléma elsősorban a fejlett társadalmakat sújtó idősödés miatt érdemel komolyabb figyelmet, mivel a turizmus egyrészt gerjesztője, másrészt feloldója az egymástól – részben a digitalizáció miatt – távolodó fiatal és idős korosztály sztereotípiaalkotási mechanizmusának. Annak érdekében, hogy megismerjük, mit gondolnak a magyarországi fiatalok az idősek utazásának legfontosabb célterületeiről és motivációiról, online kérdőíves felmérést végeztünk (n=600), mellyel párhuzamosan az időseket is megkérdeztük, ők hogyan látják a vizsgált problémakört (n=317). Az eredmény meglepetéssel szolgált, egyrészt a fiatalok és az idősek válaszai nagyon közel álltak egymáshoz, másrészt több évtizedes berögződéseket tükröztek. Az, hogy az idősek magyarországi utazásai a velük kapcsolatos hetero- és autosztereotípia alapján egyaránt a nyugalmat biztosító, gyógyturisztikai kínálattal rendelkező településekhez (kitüntetetten Hévízhez) kötődnek – a turizmus nemzetközi trendjeinek fényében –, feltétlenül a tárgyaltak átgondolására készteti a tervezésben, a fejlesztésben és a menedzsmentben érintett turisztikai szakembereket.

Hivatkozások

ALÉN, E. – DOMÍNGUEZ, T. – LOSADA, N. (2012): New Opportunities for the Tourism Market – Senior Tourism and Accessible Tourism. In: Kasimoglu, M. (ed): Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies. InTech, Rijeka. pp. 139–166.

AUBERT A. – LÁSZLÓ M. (1995): Turizmus tervezés, turizmus marketing. JPTE, Pécs.

AUBERT A. (2011): Turizmus trendek és térszerkezet Magyarországon. IDResearch Kft.– Publikon Kiadó–PTE, Pécs.

AVRAHAM, E. (2018): Nation branding and marketing strategies for combatting tourism crises and stereotypes toward destinations. Journal of Business Research. 116. August. pp. 711-720. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.036

ÁSVÁNYI K. – MITEV A. – JÁSZBERÉNYI M. – MERT, M. (2019): Családok fesztiválélménye – két családbarát fesztivál elemzése. Turizmus Bulletin. 19(3). pp. 30–37.

BENDER, J. – GIDLOW, B. – FISHER, D. (2013): National Stereotypes in Tourist Guidebooks – An Analysis of Auto- and Heterostereotypes in Different Language Guidebooks about Switzerland. Annals of Tourism Research. 40. January. pp. 331–351. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.08.006

BIANCHI, C. (2016): Solo Holiday Travellers: Motivators and Drivers of Satisfaction and Dissatisfaction. International Journal of Tourism Research. 18(2). pp. 197–208. https://doi.org/10.1002/jtr.2049

BINDORFFER GY. (2006): Sztereotipizáció az interetnikus kapcsolatokban. In: Bakó B. – Papp R. – Szarka L. (szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Balassi Kiadó, Budapest. pp. 9–35.

BÓDI J. – PUSZTAI B. (2012): A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. In: Bódi J. – Pusztai B. (szerk.): Túl a turistatekinteten: A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Gondolat Kiadó, PTE, SZTE, Budapest–Pécs– Szeged. pp. 7–19.

BRIGGS, D. – TURNER, T. (2012): Understanding British Youth Behaviors on Holiday in Ibiza. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 6(1). pp. 81–90. https://doi.org/10.1108/17506181211206270

CARBONI, M. – JANATI, M. (2016): Halal tourism de facto: A case from Fez. Tourism Management Perspectives. 19. Part B. pp. 155–159. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.007

CAVALLINI, E. – BOTTIROLI, S. – FASTAME, M. – HERTZOG, CH. (2013): Age and subcultural differences on personal and general beliefs about memory. Journal of Aging Studies. 27(1). pp. 71–81. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2012.11.002

CHEN, CH. – LAI, Y. – PETRICK, J. – LIN, Y. (2016): Tourism between divided nations – an examination of stereotyping on destination image. Tourism Management. 55. August. pp. 25–36. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.01.012

CONFORTI, J. (1996): Ghettos as tourism attractions. Annals of Tourism Research. 23(4). pp. 830–842. https://doi.org/10.1016/0160-7383(96)00010-2

CUDDY, A. – NORTON, M. – FISKE, S. (2005): This Old Stereotype: The Pervasiveness and Persistence of the Elderly Stereotype. Journal of Social Issues. 61(2). pp. 267–285. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1540-4560.2005.00405.x

CZEGLÉDI J. (1982): Korunk turizmusa. Panoráma, Budapest.

CZEGLÉDI J. – IMRE J. (1989): Turizmus itthon és külföldön. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

CSEPELI GY. (2003): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

DIN, K. (1982): Tourism in Malaysia – Competing Needs in a Plural Society. Annals of Tourism Research. 9(3). pp. 453–480. https://doi.org/10.1016/0160-7383(82)90023-8

FARKAS J. (2019): Az akadálymentesítés primátusa a turisztikai termékfejlesztésben. In: Irimiás A. – Jászberényi M. – Michalkó G. (szerk.): A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 146–156.

GICZI J. (szerk.) 2017: Ezüstkor: korosodás és társadalom. Konferenciakötet. KSH, Budapest.

GIDDENS, A. (2003): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest.

GYULAVÁRI T. – ÁSVÁNYI K. (2019): Szeniorturizmus. In: Irimiás A. – Jászberényi M. – Michalkó G. (szerk.): A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 126–136.

HOFMEISTER TÓTH Á. – TÖRŐCSIK M. (2000): Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

HUGYECZ E. (2012): Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról. Első Század Online. 11(3). pp. 105–122.

HUMMERT, M. – GARSTKA, T. – RYAN, E. – BONNESEN, J. (2004): The Role of Age Stereotypes in Interpersonal Communication. In: Nussbaum, J. – Coupland, J. (eds): Handbook of communication and aging research. Lea, Mahwah. pp. 91–114.

HUMMERT, M. – GARSTKA, T. – SHANER, J. – STRAHM, S. (1994): Stereotypes of the Elderly Held by Young, Middle-Aged, and Elderly Adults. Journal of Gerontology/Psychological Sciences. 49(5). pp. 240–249. https://psycnet.apa.org/doi/10.1093/geron¬j/49.5.P240

HUNYADY GY. (1997): A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai Szemle. 47(10). pp. 45–59.

HUNYADY GY. – ANH, N. (szerk.) (2001): Sztereotípiakutatás, hagyományok és irányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

ILLÉS S. (2008): Szubjektív vélekedések a sikeres öregedésről. In: Grábics Á (szerk.): Aktív időskor: tanulmánykötet a 2008. április 3-án megrendezett Aktív öregedés konferencia előadásaiból. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. pp. 70–79.

ILLÉS S. (2013): Időskori nemzetközi migráció: magyar eset. Tullius Kiadó, Budapest.

INNOTÁRS 2010: A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon. Kutatási zárókötet. L’Harmattan, Budapest.

IRIMIÁS A. (2008): A Budapesten élő kínai közösség. Földrajzi Értesítő. 57(3-4). pp. 469– 484.

IRIMIÁS, A. (2013): Traveling patterns of Chinese immigrants living in Budapest. Journal of China Tourism Research. 9(2). pp. 180–190. https://doi.org/10.1080/19388160.2013.784169

JUHÁSZ SZ. – KISS K. – KOVÁCS E. – MICHALKÓ G. – SZIVA I. (2018): „Nyugat- Dunántúl Termálút” – egészségturisztikai termékek termékfejlesztési vizsgálata. Turizmus Bulletin. 18(3). pp. 23–31.

KÁLMÁN L. (2019): Turizmus és szexualitás. In: Irimiás A. – Jászberényi M. – Michalkó G. (szerk.): A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 193–203.

KENESEI ZS. – KOLOS K. – KISS K. – KOVÁCS E. – PINKE-SZIVA I. – MICHALKÓ G. (2019): Technológia-elfogadás speciális jellemzői az idős internetezők körében. In: Veres Z. – Sasné Grósz A. – Liska F. (szerk.): Ismerjük a vevőt? A vásárlás pszichológiája. Az Egyesület a Marketingoktatásért és Kutatásért XXV. Országos konferenciájának előadásai. Pannon Egyetem, Veszprém. pp. 230–240.

KIM, Y. – LEE, H. (2009): Airline employee’s service behavior toward different nationalities. International Journal of Hospitality Management. 28(3). pp. 454–465. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.01.007

KLINGHAMMER I. – PAPP-VÁRY Á. (1989): Tematikus kartográfia. Tankönyvkiadó, Budapest.

KOLOS K. – KENESEI ZS. – KISS K. – KOVÁCS E. – MICHALKÓ G. – PINKE-SZIVA I. (2019): Generációk közötti interakciók a turizmusban: a kor-alapú sztereotípia hatása. In: Csapó J. – Gonda T. – Raffay Z. (szerk.): Turizmus, fogyasztás, generációk. II. Nemzetközi Turizmus Konferencia, Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 45–56.

KOVÁCS G. – ACZÉL P. – BOKOR T. (2018): Magyar egyetemisták vélekedései az idősekről. Jel-Kép. 3. pp. 62–93. https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2018.3.63

KOVÁCS M. (2010): Az előítéletek okai és mérséklésük lehetőségei – a szociálpszichológiai nézőpont. Alkalmazott Pszichológia. 12(1–2). pp. 7–27.

KOVÁCS P. (2004): Turizmusmarketing elméletben és gyakorlatban. Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár.

KUCSERA CS. (2012): Egyedül élő budapesti idősek társas és közösségi részvételét gátló szubjektív okok. In: Kovách I. – Dupcsik Cs. – P. Tóth T. – Takács J. (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) – Argumentum, Budapest. pp. 427–440.

LUOH, H. – TSAUR, S. (2011): Customers’ perceptions of service quality: Do servers’ age stereotypes matter? International Journal of Hospitality Management. 30(2). pp. 283–289. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.09.002

MAHN, C. (2014): The virtual tourist gaze in Greece, 1897–1905. Annals of Tourism Research. 48. September. pp. 193–206. https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.06.001

MESTER T. (2008): Ifjúsági turizmus Magyarországon – I. rész. Turizmus Bulletin. 12(2). pp. 2–13.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia – Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MICHALKÓ G. – KISS K. – KOVÁCS B. (2008): A szürke párduc útra kel: az időskorúak utazásainak szerepe szubjektív jólétük tükrében. In: Grábics Á. (szerk.): Aktív időskor: tanulmánykötet a 2008. április 3-án megrendezett Aktív öregedés konferencia előadásaiból. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. pp. 80–98.

MICHALKÓ, G. – RÁTZ, T. (2010): Hungarian spa destinations in the tourism-oriented property market. Hungarian Geographical Bulletin. 59(2). pp. 131–146.

MICHALKÓ G. – KENESEI ZS. – KISS K. – KOLOS K. – KOVÁCS E. – PINKE-SZIVA I. (2018): Társadalmi innováció a turizmus kontextusában. Turizmus Bulletin. 18(1). pp. 45– 54.

MITEV A. (2019): Kutatásmódszertan a turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MITEV A. – KELEMEN-ERDŐS A. (2017): Romkocsma mint bricolage: Élményközpontú szolgáltatásérték-teremtés a romkocsmákban. Turizmus Bulletin. 17(1–2). pp. 26–34.

MONOSTORI J. – GRESITS G. (2018): Idősödés. In: Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.): Demográfiai Portré. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. pp. 127–145.

NIKITINA, O. – VORONTSOVA, G. (2015): Aging Population and Tourism: Socially Determined Model of Consumer Behavior in the „Senior Tourism” Segment. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 214(5). pp. 845–851. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.736

NONI, I. – ORSDI, L. – ZANDERIGHI, L. (2019): Stereotypical versus experiential destination branding – the case of Milan city. City, Culture and Society. 17. June. pp. 38–45. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2018.10.001

ONG, CH-E. – CROS, H. (2012): The Post-Mao Gazes – Chinese Backpackers in Macau. Annals of Tourism Research. 39(2). pp. 735–754. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.08.004

PATTERSON, I. – BALDERAS A. (2020): Continuing and Emerging Trends of Senior Tourism: A Review of the Literature. Journal of Population Ageing. 13(3). pp. 385–319. https://doi.org/10.1007/s12062-018-9228-4

PATTERSON, I. (2017): Tourism and Leisure Behaviour in an Ageing World. CABI, Wallingford.

PLÉH CS. (2017): Kategorizáció, sztereotípia, előítélet. Iskolakultúra. 27(1–12). pp. 11–18. DOI: 10.17543/ISKKULT.2017.1-12.11

PUCZKÓ, L. – BACHVAROV, M. (2006): Spa, Bath, Thermae: What’s Behind the Labels? Tourism Recreation Research. 31(1). pp. 83–91. https://doi.org/10.1080/02508281.2006.11081250

PUCZKÓ L. – RÁTZ T. (1998): A turizmus hatásai. Aula Kiadó–Kodolányi János Főiskola, Budapest.

RÁTZ, T. – MICHALKÓ, G. (2012): Risk and Uncertainty Associated with Pet Ownership and Travelling. In: Rátz, T. – Irimiás, A. (eds): Risk and uncertainty in tourism: theory and practice. Kodolányi János University of Applied Sciences, Székesfehérvár. pp. 119–134.

RHODES, S. (1983): Age-Related Differences in Work Attitudes and Behavior: A Review and Conceptual Analysis. Psychological Bulletin. 93(2). pp. 328–367. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033 - 2909.93.2.328

SAJTOS L. – MITEV A. (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest.

SALVÀ-TOMÀS, P. (2002): Tourist development and foreign immigration in Balearic Islands. Revue européenne des migrations internationales. 18(1). pp. 87–101. DOI: 10.4000/remi.1686

SMITH, E. – MACKIE, D. – CLAYPOOL, H. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

SMITH, M. – PINKE SZIVA, I. – OLT, G. (2019): Overtourism and Resident Resistance in Budapest. Tourism Planning and Development. 16(4). pp. 376–392. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1595705

SÖLLNER, M. – FLORACK, A. (2019): Age stereotypes and compliance with feedback in elderly drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 67. November. pp. 66–77. https://doi.org/10.1016/j.trf.2019.10.001

STEPCHENKOVA, S. – MORRISON, A. (2008): Russia’s destination image among American pleasure travellers: Revisiting Echtner and Ritchie. Tourism Management. 29(3). pp. 548–560. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.003

STRONGE, W. (2008): The Sunshine Economy. An Economic History of Florida since the Civil War. University Press of Florida, Gainesville.

SZÁSZVÁRI K. (2010): Az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák tartalmi vizsgálata és összefüggése a kognitív stílussal. Alkalmazott Pszichológia. 12(3–4). pp. 31–53.

SZÁSZVÁRI K. (2016): Fejlődés egy életen át – az idősödő munkavállalók sajátosságai és lehetőségei. In: Vágány J. – Polák-Weldon R. – Fenyvesi É. (szerk.): Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok. 8. Tudományos Szimpózium Absztraktfüzet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest. pp. 95–98.

SZÉMÁN ZS. (2013): Új utak az idősgondozásban: infokommunikációs tanítás fiatal önkéntesekkel. Kultúra és Közösség. 4(3). pp. 37–45.

TIAGO, M. – COUTO, J. – TIAGO, F. – FARIA, S. (2016): Baby boomers turning grey: European profiles. Tourism Management. 54. June. pp. 13–22. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.10.017

TÖRŐCSIK M. (2002): Szeniorok, mint célcsoport(ok). Marketing és menedzsment. 36(3). pp. 40–48.

UTASI Á. (2005): Feláldozott kapcsolatok – A magyar szingli. MTA Politikatudományok Intézete, Budapest.

VARGHA L. (2015): A társadalmi öregedés hagyományos és alternatív indikátorai. Demográfia. 58(1). pp. 57–78.

WILKINSON, J. – FERRARO, K. (2002): Thirty Years of Ageism Research. In: Nelson, T. D. (ed): Ageism – Stereotyping and Prejudice against Older Persons. MIT Press, London. pp. 339–358.

ZÁTORI A. (2018): Élménymenedzsment a turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

ZSARNÓCZKY, M. (2017): Developing Senior Tourism Research. Pannon Management Review. 6(3–4). pp. 201–213.

Internetes források

EC (é.n.): Europe, the best destination for seniors. – Facilitating cooperation mechanisms to increase senior tourists’ travels, within Europe and from third countries, in the low and medium seasons. Draft report. European Commission, Brussel. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5977, Letöltve: 2019. augusztus 24.

FES (é.n.): Demográfiai kihívások Európában. Az alapvető problémák áttekintése, különös tekintettel Kelet-Közép-Európára. Friedrich Ebert Stiftung. http://www.fesbp.hu/common/pdf/demographic_challenges_hu.pdf, Letöltve: 2019. szeptember 10.

KSH (2018): Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2018. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/jeltur18.pdf, Letöltve: 2019. szeptember 10.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-21

Hogyan kell idézni

Michalkó, G., Kenesei, Z., Kiss, K., Kolos, K., Kovács, E., & Pinke-Sziva, I. (2020). Hévízi nyugalom – életkori sztereotípiák a turizmusban. Turizmus Bulletin, 20(4), 15–27. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n5.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok