Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken

Szerzők

  • Dávid Tóth Pécsi Tudományegyetem
    Hungary
  • Ágota Pfening Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n3.4

Kulcsszavak:

turizmus, közlekedés, repülőtér, élmény, vonzerő

Absztrakt

Jelen tanulmány napjaink közlekedésének egyik aktuális, jelentős hazai és nemzetközi szakirodalmi háttérrel rendelkező témájával, a repülőterek üzemeltetésével foglalkozik. Azokat egy tág fogalmi rendszerbe ágyazva vizsgálja, miközben kissé szakít a repülőterek klasszikus értelmezésének sémájával. A vizsgálat fókuszába a repülőterek élményalapú szolgáltatásainak kínálatában rejlő lehetőségek kerülnek, miközben a versenyképes repülőterek nem utazási célú felkeresésének opciói és azok piaci sajátosságainak elemzése is górcső alá kerül. Az aktuális és előremutató trendeken kívül hangsúlyt kapnak a repülőterek önálló turisztikai vonzerejének aspektusai, miközben az irodalmi áttekintés és a szerzők által lefolytatott kvantitatív kutatás eredményei rávilágítanak napjaink repülőtér-fejlesztési kihívásaira. A tanulmány következtetései a repülőterek jobb társadalmi elfogadottságát szolgáló eszközöket összegzik.

Hivatkozások

BILOTKACH, V. – BUSH, H. (2020): Airport competition from airports’ perspective: Evidence from a survey of European airports. Competition and Regulation in Network Industries. 21(3). pp. 275–296. https://doi.org/10.1177/1783591720937876

CASTILLO-MANZANO, J. I. – LÓPEZ-VALPUESTA, L. – SÁNCHEZ-BRAZA, A. (2018): When the mall is in the airport: Measuring the effect of the airport mall on passengers’ consumer behavior. Journal of Air Transport Management. 72. pp. 32–38. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2018.07.003

CROMPTON, J. L. (1979): Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research. 6(4). pp. 408–424.

CSAPÓ J. – TÖRŐCSIK M. – NAGY Á. (2019): Nemturizmus és életstílus összefüggések. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 4(2). pp. 6–17. DOI: 10.15170/TVT.2019.04.02.01

DANN, G. M. S. (1981): Tourist motivation an appraisal. Annals of Tourism Research. 8(2). pp. 187–219. https://doi.org/10.1177/004728758202100282

DÁVID L. – KOVÁCS T. – TÓTH G. – BUJDOSÓ Z. – PATKÓS CS. (2010): A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. In: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, Pécs. pp. 447–466.

DENNEY, A. S. – TEWKSBURY, R. (2013): How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education. 24(2). pp. 218–234. https://doi.org/10.1080/10511253.2012.730617

ERDŐSI F. (1999): Légi közlekedés és területi fejlődés (Air Transportation and Spatial Development). Tér és Társadalom. 13(4). pp. 45–76.

FODNESS, D. – MURRAY, B. (2007): Passengers’ expectations of airport service quality. Journal of Services Marketing. 21(7). pp. 492–506. DOI: 10.1108/08876040710824852

FÖLDI K. (2012): A fogyasztói üzletválasztási döntések az élelmiszerorientált kiskereskedelemben. Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem.

G. FEKETE É. (2011): Helyi termékek előállításának és értékesítésének kistérségi koordinációja. A Falu. 26(1-2). pp. 47–56.

GONDA T. (2014): A helyi termék turisztikai hasznosítása – a vidékfejlesztés új lehetősége. A Falu. 29(1). pp. 17–23.

GONDA T. (2016): A turisztikai termékfejlesztés elméleti alapjai. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd.

GOOSSENS, C. (2000): Tourism introduction and pleasure motivation. Annals of Tourism Research. 27(2). pp. 301–321. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00067-5

GYÁNI G. (2007): „Térbeli fordulat” és várostörténet. Korunk. 18(7). pp. 4–14.

HALPERN, N. – MWESIUMO, D. – SUAU-SANCHEZ, P. – BUDD, T. – BRÅTHEN, S. (2020): Ready for digital transformation? The effect of organisational readiness, innovation, airport size and ownership on digital change at airports. Journal of Air Transport Management. 90. 101949. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101949

HAN, H. – YU, J. – KIM, W. (2018): Airport shopping – an emerging non-aviation business: triggers of traveler loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing. 35(7). pp. 835–845. https://doi.org/10.1080/10548408.2017.1422454

HINEK M. (2017): A push és a pull motivációk szerepe a magyarok szabadidős utazásai során. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 5–14.

JANDALA CS. (1997): Az európai utazási szokások alakulása. Turizmus Bulletin. 1(2). pp. 10–15.

JÁSZBERÉNYI M. – PÁLFALVI J. (2009): Nemzetközi közlekedés és turizmus: Közlekedési ágak, fenntartható mobilitás, turisztikai trendek. Aula Kiadó, Budapest.

JÁSZBERÉNYI M. (2013): A közlekedés földrajza. In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest. pp. 215–238.

JIMENEZ, E. R. – CLARO, J. – PINHO DE SOUSA, J. (2013): The airport business in a competitive environment. European Journal of Transport and Infrastructure Research. 13(4). pp. 315–335.

KINCSES Á. – TÓTH G. – TÖMÖRI M. – MICHALKÓ G. (2016): Az átutazó turizmus magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a költésre. Területi Statisztika. 56(4). pp. 455– 476. https://doi.org/10.15196/TS560404

KOVÁCS D. (2014): Élmény, élménygazdaság, élménytársadalom és turizmus. Turizmus Bulletin. 16(3-4). pp. 40–48.

KULCSÁR N. (2015): A fogyasztói érték és az élmény kontextusa a turisztikai szakirodalomban. Vezetéstudomány. 46(3). pp. 18–25.

MALHOTRA, N. K. – DASH, S. (2016): Marketing research: An applied orientation. Pearson.

MATHUR, A. – NINAN, D. – WARNICK, R. – SHEEL, A. (2009): Assessing the Impact of Public Events on Local Economies – The Case of the Great New England Air Show. University of Massachusetts. Amherst.

MICHALKÓ G. (2008): A turisztikai tér társadalomföldrajzi értelmezésének új dimenziói. Akadémiai nagydoktori thesis, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

MICHALKÓ G. (2010): Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

MING-KEI, C. – YUI YIP, L. (2016): Travelers’ perception on airport satisfaction. Journal of Business & Economic Policy. 3(2). pp. 55–60.

MISKOLCZI, M. – JÁSZBERÉNYI, M. – TÓTH, D. (2021): Technology-Enhanced Airport Services – Attractiveness from the Travelers’ Perspective. Sustainability. 13(2). 705. https://doi.org/10.3390/su13020705

MOLNÁR E. – FEHÉR A. (2013): Tamási leghátrányosabb helyzetű kistérség jelene és kitörési lehetőségei. Acta Scientiarum Socialium. 38. pp. 239–254.

NOVOSZATH P. (2018): A regionális repülőterek szerepe és fejlődése Magyarországon. Repüléstudományi Közlemények. 30. pp. 1–42.

PERNG, S.-W. – CHOW, C.-C. – LIAO, W.-C. (2010): Analysis of shopping preference and satisfaction with airport retailing products. Journal of Air Transport Management. 16(5). pp. 279–283. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2010.02.002

PRENSKY, M. (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. 9(5). pp. 1–6.

PUCZKÓ L. – RÁTZ T. (1998): A turizmus hatásai. Aula – Kodolányi János Főiskola. Budapest.

RAJAPAKSHA, A. – JAYASURIYA, N. (2020): Smart Airport: A Review on Future of the Airport Operation. Global Journal of Management and Business Research. 20(3). pp. 25–34. https://doi.org/10.34257/GJMBRAVOL20IS3PG25

RÁTZ T. (2004): European tourism. Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár.

RÁTZ T. (2011): Kulturális turizmus. In: Michalkó G. (szerk.): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

RIPOLL-ZARRAGA, A. E. – RAYA, J. M. (2020): Tourism indicators and airports’ technical efficiency. Annals of Tourism Research. 80(C). 102819. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102819

SZŐLLŐSI L. – SZŰCS I. – MOLNÁR SZ. – LADÁNYI K. (2014): A helyi kézműves termék-előállítás és -forgalmazás során felmerülő együttműködés lehetőségei egyes kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező erdélyi településeken. Journal of Central European Green Innovation. 2(3). pp. 111–134.

THELLE, M. H. – SONNE, M. L. C. (2018): Airport competition in Europe. Journal of Air Transport Management. 67(C). pp. 232–240. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.03.005

TÓTH G. – DÁVID L. – VASA L. (2012): A közlekedés szerepe az európai turisztikai áramlásokban. Területi Statisztika. 52(2). pp. 160–176.

TÓTH T. – TÓTH G. (2020): A hazai turizmus néhány feltáratlan területe. Turizmus Bulletin. 20. Különszám. pp. 53–63.

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.5

TÖRŐCSIK M. (2009): Generációs Marketing. In: Bugár Gy. – Farkas F. (szerk.): Elkötelezettség és Sokoldalúság. Tanulmánykötet Barakonyi Károly Tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. pp. 221–228.

TÖRŐCSIK M. – CSAPÓ J. (2018): Fogyasztói trendek hatása a turizmusra. In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. pp. 8–22.

VENTER, D. (2014): Implications of the Goal Theory on air show programs planning. African Journal of Hospitality Tourism and Leisure. 3(2). pp. 1–10.

WATTANACHAROENSIL, W. – SCHUCKERT, M. – GRAHAM, A. (2015): An Airport Experience Framework from a Tourism Perspective. Transport Reviews. 36(3). pp. 318–340. DOI: 10.1080/01441647.2015.1077287

ZÁTORI A. (2014): Élményszemlélet a turizmusban – A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin. 16(2). pp. 54–60.

Internetes források

ALBANY AIRPORT (2021): Art and Culture Program. www.albanyairport.com, Letöltve: 2021. június 10.

MICHALKÓ G. (2012): Városimázs és versenyképesség: a turizmusorientált településmarketing néhány aspektusa. www.unipub.lib.uni-corvinus.hu/1608/1/Turizmus_es_telepulesmarketing_p36_Michalko.pdf, Letöltve: 2020. február 1.

MUNICH AIRPORT (2021): Events. www.munich-airport.de, Letöltve: 2021. június 10.

MURESAN, F. (2011): Cultural Tourism and Rural Regeneration in Sibiu County, Romania – Case Study: Al âna – The Tourist Village of Hârtibaciu Valley. ASTRA. pp. 339–344. www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Drobeta/TED/TED-57.pdf, Letöltve: 2021. április 20.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-21

Hogyan kell idézni

Tóth, D., & Pfening, Ágota. (2021). Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken. Turizmus Bulletin, 21(3), 34–43. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n3.4

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok