Fenntartható foglalkoztatás

Szerzők

  • Kolos Kardkovács Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, Magyar Nemzeti Bank

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_1_5

Kulcsszavak:

munkaerőpiac, automatizáció, tisztességes foglalkoztatás, oktatás, készségek, digitalizáció, fenntarthatóság, H11, N30, O15, O44

Absztrakt

A globalizációs és demográfiai folyamatok, illetőleg az újabb ipari forradalmat meghatározó, rohamléptekben zajló automatizáció alapvetően alakítják át a munka világát, a munkavégzés feltételeit és körülményeit. Ugyanakkor a digitális átállás nemcsak átalakítja a munkahelyeket, hanem számos lehetőséget is kínál, és új tudományos ismereteket, korábban nem ismert iparágakat és foglalkozásokat hoz létre. A kihívásokra adandó válaszok megtalálása nem nélkülözheti a munkaerőpiaci változások trendjeinek megértését, továbbá mind a jövő munkavállalóinak, mind a meglévő munkaerőnek arra való felkészítését, hogy miként lehet alkalmazkodni a változáshoz. A munkaerőpiaci alkalmazkodás felértékeli az egész életen át tartó tanulás és ezáltal a tudástőke felhalmozásának szerepét. Célszerűnek tűnik tehát a rendelkezésre álló társadalmi és anyagi erőforrásokat az oktatásra, a képzésre és a digitális készségek megszerzésére koncentrálni.

Hivatkozások

II. János Pál (1981). Laborem exercens, Szent István Társulat. Budapest, 53. és 125. bekezdés II. Vatikáni zsinat (1995). Gaudium et Spes. In: Evangeisatio nova I. kötet, A II. Vatikáni Zsinat okmányai. Szent István Társulat, Budapest, Első rész, Harmadik fejezet 35., Második rész, Harmadik fejezet 63.

Aharoni, R. (2015). Matematika szülőknek. Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Budapest, 20–21. oldal

Baksay, G., Matolcsy, Gy., Virág, B. (2022). Új közgazdaságtan a fenntarthatóságért. Magyar Nemzeti Bank, Budapest

Bognar, S., Reichert, J. (2019). American Factory

Csath, M. (2022). Növekedési vagy fejlődési csapda. Hitelintézeti Szemle. 21(2) 152–174. oldal, https://doi-org/10.25201/HSZ.21.2.152

Kocziszky, Gy. (2019). Etikus közgazdasági gondolkodás: mikor lesz az utópiából valóság? In: Kocziszky György (szerk.) Etikus közgazdaságtan. Magyar Nemzeti Bank, Budapest

Kun, A. (2018). Munkaviszony és a digitalizáció. In: Pál Lajos, Petrovics Zoltán (szerk.): A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai. Wolters Kluwer Hungary Kft. Budapest, 319–416. oldal

Lin, J. (2011). Technological Adaption, Cities and New York. Review of Economics and Statistics 93(2): pp. 554–574, https://doi.org/10.1162/REST_a_00079

Lovász, L. (2013). Előadás a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia IV. Széchenyi István emlékestjén. Budapest, (2013. április 9.)

Matolcsy, Gy. (2021). Új fenntartható közgazdaságtan I–II. Növekedés.hu, https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-uj-fenntarthato-kozgazdasag-i

Matolcsy, Gy., Palotai, D. (2019). Felzárkózási pályán Magyarország. Hitelintézeti Szemle, 18(3) 5–28. oldal, https://doi.org/10.25201/HSZ.18.3.528

Molnár, Gy., Pap, D. (2018). Generációk tanulása a digitális korban – Újgenerációs módszertani megközelítések és okoseszközök alkalmazása a tanítás- tanulás folyamatában. In: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó (szerk.) HERA Évkönyv V.: Innováció, kutatás, pedagógusok. Magyar Nevelésés Oktatáskutatók Egyesülete. Budapest, 536–550. oldal, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33307.36641

Mózes. Első Könyv a teremtésről. 1,28; 2,15; 2,2; 3,17

Mulligan, D., Shaw, G. (2021). A munka jövője – Okoscégek a holnap munkavállalóiért. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., Budapest

Muzslay, I. (1995). Gazdaság és erkölcs. Márton Áron Kiadó, Budapest

Powell, J. A., Menendian, S., Ake, W. (2019). Targeted Universalism Policy & Practice. Haas Institute. Berkeley CA., https://belonging.berkeley.edu/targeted-universalism

Rácz, I. (2018). A robotizáció hatása a munka világára. In: Miskolci Bodnár Páter (szerk.): XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. Patrocínium Kiadó, Budapest, 333–340. oldal

EGSZB (2017). Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye. A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend. COM(216) 365 final (2017/C 075/06). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AO J.C_.2017.075.01.0033.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2017%3A075%3ATOC

Európai Bizottság (2016). Európai Bizottság közleménye az Európai Unió Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A közösség gazdaságra vonatkozó európai menetrend. COM(216) 365 final. Brüsszel, (2016) 3. oldal.Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A356%3AFIN

Európai Parlament (2017). Európai Parlament jelentése a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről. A8-0195/2017 2017.5.11. (2016/0000(INI)) 36–47. pont. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0195_EN.pdf

Európai Parlament (2021). Európai Parlament 2021. szeptember 16-i (2022/C 117/06) állásfoglalása a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról (2019/2186(INI)). P9_TA(2021)0385. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0385_EN.html

Federal Ministry of Labour and Social Affairs. (2017). Re-imagining Work. White Paper Work 4.0. Berlin. Online: https://www.bmas.de/EN/Services/Publications/a883-white-paper.html

ILO . Nyilatkozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet céljairól. (1944. május 10.). Online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB: 55:0::NO::P55_TYPE,P55_LAN G,P55_DOCUMENT,P55_NODE:KEY,en,ILO C,/Document

McKinsey Global Institute (2019). The future of women at work: Transitions in the age of automation (June 2019). Online: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Gender%20Equality/The%20future%20of%20women%20at%20work%20Transitions%20in%20the%20age%20of%20automation/MGIThe-future-of-women-at-work-Exec-summary.ashx

McKinsey&Company (2018). Átalakuló munkahelyek – Az automatizálás hatása Magyarországon (2018. május). Online: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automationreport-on-Hungary-HU-May24.ashx

NGM (2014). Nemzetgazdasági Minisztérium. A 2014–2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása – szakpolitikai stratégia. Budapest (2014 január). Online: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/a/4c/c0000/Fogl_Strat_14-20_elfogadott.pdf

NGM (2018). Nemzetgazdasági Minisztérium. Digitális Munkaerő Program. Budapest (2018) 4.oldal. Online: https://digitalisjoletprogram.hu/files/2e/86/2e865bc650f57539da2dbccf7b169eda.pdf

OECD (2019). Future of Work. OECD Employment Outlook. Online: https://www.oecdilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en

##submission.downloads##

Megjelent

2023-04-27

Hogyan kell idézni

Kardkovács, K. (2023). Fenntartható foglalkoztatás. Pénzügyi Szemle, 69(1), 76–91. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_1_5

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok