Információk

Közpénzügyi szakfolyóirat, megjelenik negyedévenként

Alapító, laptulajdonos: Pénzügyminisztérium 1954. májusától, Állami Számvevőszék 2005. júliusától, Budapesti Corvinus Egyetem 2023. áprilisától. A Pénzügyi Szemle szívesen fogad tanulmányokat magyar és/vagy angol nyelven, azzal a megjegyzéssel, hogy a Szerkesztőbizottság a nemzetközi érdeklődésre számot tartó cikkeket ugyanabban a számban mindkét nyelven közli. A több, mint félévszázados hagyományokra visszatekintő, megújult, bővülő tartalommal, állandó rovatrenddel, korszerű tipográfiával, egy kötetben magyar és angol nyelven megjelenő közpénzügyi szakfolyóirat a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában, szerkesztésében negyedévente jelenik meg. A Pénzügyi Szemle célja az, hogy hiteles képet adjon a pénzügyi rendszerről, valamint - a legfontosabb pénzügyi összefüggések tükrében - a közszféra és a nemzetgazdaság működésének főbb vonásairól, a felzárkózási, jövőépítési törekvésekről és a kapcsolódó szakmai vitákról.

Célunk továbbá, hogy a lapban közölt tudományos eredmények minél inkább hasznosuljanak, vagyis támogassák a pénzügyi kultúra terjesztését, a pénzügyi-gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát, valamint járuljanak hozzá a "jól irányított államhoz".

A lap elsősorban olyan cikkeket közöl, amelyek monetáris és fiskális politikákat elemeznek elméleti vagy empirikus szempontból. Hasonlóan várunk hazai, vagy nemzetközi adatbázison végzett gyakorlati pénzügyi-számviteli elemzéseket. Teret adunk pénzügyi innovációk, derivatívák, vállalati és nemzetgazdasági pénzügyi elszámolási technikák bemutatásának, a pénzügyi befektetések, különböző értékpapírok és hitelek hozam és kockázatszámításainak, valamint az olyan cikkeknek, amelyek makroökonómiai keretek között vizsgálják a pénzügyi szektor (hitelpiac, tőzsde stb.) alakulását, ennek társadalmi vagy gazdaságpszichológiai összefüggéseit. A Pénzügyi Szemle a legmodernebb elméletek közlésével kívánja bővíteni a hazai pénzügyi ismeretek körét. Ezt a célt segítik elő a legújabb könyvekről készült recenziók is.

A folyóiratban megjelent cikkek szabadon hozzáférhetőek a kiadó egyetem által kezelt Corvinus Kutatások elektronikus repozitóriumban. A megjelent cikkeket az EBSCO Business Source Complete adatbázis indexeli.

A kéziratokat a penzugyiszemle@uni-corvinus.hu címen várjuk.

A lektorálás és a közzététel elvei

A Pénzügyi Szemle a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül kezeli a beérkezett kéziratokat.

A Pénzügyi Szemle a szerkesztőbizottság tudományos minősítéssel rendelkező tagjai, illetőleg külső, tudományos minősítéssel rendelkező erre felkért személy által lektorált cikkeket közöl. Minden, a folyóirat által közölt írás, műfajtól függetlenül kettős vak lektoráláson megy keresztül. Az úgynevezett kettős vak lektorálás módszerét alkalmazzuk, vagyis a lektor számára a szerző, a szerző számára a lektor ismeretlen.

A szerkesztőség azt értékeli, hogy az adott kézirat illeszkedik-e a lap által gondozott tématerületbe, illetve, megfelel-e a formai követelményeknek és a lap tudományos standardjainak. Amennyiben igen, úgy a kézirat lektorálását kezdeményezi.

A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben a kézirat szerzőjével a személyük összeférhetetlen. Az értékelést a lektorok objektívan végzik. A lektorok a véleményüket egyértelműen fogalmazzák meg, és érvekkel támasztják alá. A lektor véleményében felhívja a figyelmet bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között. A lektor értékelése tartalmazza azt, hogy a kéziratot módosítás nélkül, vagy módosításokkal javasolja közzétételre, illetve, ha a közzétételt nem javasolja. A folyóirat az értékelés során szerzett információkat bizalmasan kezeli. A lap munkatársai a benyújtott, kiadatlan kéziratot saját kutatásukhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül nem használják fel.

Amennyiben az írás egy megjelent cikk állítását pontosítja és terjedelme nem éri el a kéziratok esetében elvárt terjedelmet, akkor annak műfaja Letter to the Editor. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a Letter to the Editort szerkesztett és rövidített formában tegye közzé. A pontosító írás csak a korrigált cikket követő lapszámban jelenhet meg.

A lektorálás és közzététel elveiről részletes információkat a Szerzői útmutató c. menüpont alatt talál.

A Pénzügyi Szemlében publikált cikkeket az angol nyelvű

 • Elsevier Scopus
 • Web of Science Emerging Sources Citation Index
 • EBSCO
 • ProQuest
 • CrossRef (DOI) tudományos adatbázisok
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • EconBiz
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • SocioNet
 • Google Scholar, illetve
 • a kínai nyelvű CNKI
 • a magyar nyelvű MATARKA, szemlézi.

RePEc Impact Factor: 0,327 (2022)