A mindfulness és liminalitás felértékelődése: spirituális elvonulási központok, a fenntartható jövő desztinációi?

Szerzők

  • Attila Lengyel Neumann János Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n1.2

Kulcsszavak:

spirituális elvonulási központ, mindfulness, liminalitás, transzformáció, autentikus létmód

Absztrakt

A globális szocio-ökológiai válság mélyülésével párhuzamosan felértékelődik a desztinációk belső transz­formációt katalizáló liminális jellege. A liminális potenciál aktualizálódásának és így az ennek nyomán megvalósuló belső transzformációnak is alapfeltétele az éber, nyitott jelenlét, a tudatosság és a figyelem, amit mindfulness néven ismer a szakirodalom. A belső transzformáció igénye a fenntarthatóság kontex-tusában nagy jelentőségű, mivel a jelenkori válság nem elsődlegesen tudományos-technikai kihívás, ha­nem alapvetően egzisztenciális problematika. A spirituális elvonulási központok fókuszáltan jelenítik meg a desztinációs térre generálisan jellemző liminális potenciált, vagy heideggeri terminológiával élve, Spiel­raum jelleget. A spirituális elvonulási központ transzformációt fokozottan katalizálni képes jellege kiemeli a desztinációt a turizmust ma még dominánsan jellemző, hedonista motivációkra és eszkapizmusra épülő, fogyasztást kiszolgáló szerepkörből és helyette annak spirituális jellegét, transzformatív potenciálját emeli a középpontba. Turizmusszociológiai szempontból az elvonulási központok témaköre eddig szinte érintet­len terület a magyar nyelvű szakirodalomban. A cikk célja a döntéshozók figyelmének felhívása a téma fontosságára.

Hivatkozások

ANDREWS, H. – ROBERTS, L. (eds) (2012): Liminal landscapes: Travel, experience and spaces in-be-tween. Routledge.

BHIKKHU, B. – POTPARIC, O. – BUDDHA, G. (1995): The Middle Length Discourses of the Buddha: A Translation of the Majjhima Nikaya(No. 49). Simon and Schuster.

BROWN, K. W. – RYAN, R. M. (2003): The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology. 84(4). 822–848.

BROWN, L. (2013): Tourism: A catalyst for existen-tial authenticity. Annals of Tourism Research. 40. pp. 176 –190.

BÜSCHER, B. – FLETCHER, R. (2017): Destructive creation: Capital accumulation and the struc-tural violence of tourism. Journal of Sustainable Tourism. 25(5). pp. 651–667.

CHAN, E. Y. (2018): Mindfulness promotes sustain-able tourism: the case of Uluru. Current Issues in Tourism. pp. 1–5.

COGHLAN, A. – WEILER, B. (2018): Examining transformative processes in volunteer tourism. Current Issues in Tourism. 21(5). pp. 567–582.

DANN, G. M. (1996): Tourists' images of a destina-tion-an alternative analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing. 5(1-2). pp. 41–55.

DÁVID, L. (2011): Tourism ecology: towards the responsible, sustainable tourism future. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 3(3). pp. 210–216.

DAVIS, D. M. – HAYES, J. A. (2011): What are the benefits of mindfulness? A practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy. 48(2). pp. 198–208.

DE VIBE, M. F. – BJØRNDAL, A. – FATTAH, S. – DYRDAL, G. M. – HALLAND, E. – TANNER-SMITH, E. E. (2017): Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults: a systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews.

DIENER, E. – LUCAS, R. E. – SCOLLON, C. N. (2009): Beyond the hedonic treadmill: Revising the adaptation theory of well-being. In: Diener, E. (ed): The Science of Well-Being. Springer, Dordrecht. pp. 103–118.

DUBOIS, G. – CERON, J. P. (2006): Tourism and cli-mate change: Proposals for a research agenda. Journal of Sustainable Tourism. 14(4). pp. 399– 415.

DUBOIS, G. – PEETERS, P. – CERON, J. P. – GÖSSLING, S. (2011): The future tourism mo-bility of the world population: Emission growth versus climate policy. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 45(10). pp. 1031–1042.

EDDY, G. (2014): The Vipassana retreat experien-ce: A consideration of the meditation retreat as a religious paradigm of travel. Literature & Aesthetics. 22(1). pp. 38–59.

EIFRING, H. (2013): Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Technical Aspects of Devotional Practices. Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. pp. 1–13.

FRAUMAN, E. – NORMAN, W. C. (2004): Mindfulness as a tool for managing visitors to tourism destinations. Journal of Travel Research.42(4). pp. 381–389.

GIFFORD, R. (2011): The dragons of inaction: psy-chological barriers that limit climate change mi-tigation and adaptation. American Psychologist.66(4). pp. 290–302.

GÖSSLING, S. – PEETERS, P. (2007): ‘It does not harm the environment!’An analysis of industry discourses on tourism, air travel and the en-vironment. Journal of Sustainable Tourism. 15(4). pp. 402–417.

HALL, C. M. (2006): Buddhism, tourism and the middle way. In: Timothy, D. J. – Olsen, D. H. (eds): Tourism, religion and spiritual journeys. pp. 172–185.

HANH, T. N. (2016): The miracle of mindfulness: An introduction to the practice of meditation. Beacon Press.

HEIDEGGER, M. (1962): Being and time. New York: Harper & Row.

HEINTZMAN, P. (2013): Retreat Tourism as a Form of Transformational Tourism. In: Reisinger, Y. (ed): Transformative tourism: tourist perspectives.Wallingford: CABI. pp. 68–81.

HOLZ, C. – KARTHA, S. – ATHANASIOU, T. (2018): Fairly sharing 1.5: National fair shares of a 1.5 C-compliant global mitigation effort. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 18(1). pp. 117–134.

HYLAND, T. (2016): Mindful nation UK – report by the mindfulness all-party parliamentary group (MAPPG). https://www.researchgate.net/publication/289500681_Mindful_Nation_UK_-_Report_by_the_Mindfulness_All-Party_Parliamentary_Group_MAPPG Letöltve: 2019. március 5.

JAIMANGAL-JONES, D. – PRITCHARD, A. – MORGAN, N. (2010): Going the distance: loca-ting journey, liminality and rites of passage in dance music experiences. Leisure Studies. 29(3). pp. 253 –268.

JEURING, J. H. G. – HAARTSEN, T. (2017): The challenge of proximity: the (un) attractiveness of near-home tourism destinations. Tourism Geographies. 19(1). pp. 118–141.

KELLY, C. (2012): Wellness tourism: Retreat visitor motivations and experiences. Tourism recreation research. 37(3). pp. 205– 213.

KIRILLOVA, K. – LEHTO, X. – CAI, L. (2017a): Tourism and Existential Transformation: An Empirical Investigation. Journal of Travel Research. 56(5). pp. 638–650.

KIRILLOVA, K. – LEHTO, X. – CAI, L. (2017b): What triggers transformative tourism experi-ences? Tourism Recreation Research. 42(4). pp. 498–511.

KNUDSEN, D. C. – RICKLY, J. M. – VIDON, E. S. (2016): The fantasy of authenticity: Touring with Lacan. Annals of Tourism Research. 58. pp. 33–45.

LANGER, E. J. – BLANK, A. – CHANOWITZ, B. (1978): The mindlessness of ostensibly thought-ful action: The role of” placebic” information in interpersonal interaction. Journal of personality and social psychology. 36(6). pp. 635–642.

LANGER, E. J. (1989): Minding matters: The consequences of mindlessness–mindfulness. Advances in experimental social psychology. 22. pp. 1 3 7–1 73 .

LANGER, E. J. (1993): A mindful education. Educational Psychologist. 28(1). 43–50.

LÁNYI A. (2013): Morális klímaváltozás. Magyar tudomány. 7. pp. 822–829.

LENGYEL A. (2015): Mindfulness and sustaina-bility: Utilizing the tourism context. Journal of Sustainable Development. 8(9). pp. 35–51.

LENGYEL A. (2017): A Figyelem és Tudatosság Mindfulness Skála (FTMS) pilot tesztelése. Mentálhigiéné és pszichoszomatika. 18(4). pp. 334–364.

LENGYEL A. (2018): A fenntarthatóság, mindfulness és turizmus tértudományi összefüggései. Doktori (PhD) értekezés. Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gödöllő.

LENZEN, M. – SUN, Y. Y. – FATURAY, F. – TING, Y. P. – GESCHKE, A. – MALIK, A. (2018): The carbon footprint of global tourism. Nature Climate Change. 8(6). pp. 522–528.

LYNN, I. – CHEN, L. – SCOTT, N. – BENCKENDORFF, P. (2017): Mindful tourist experiences: A Buddhist perspective. Annals of Tourism Research. 64. pp. 1–12.

MAGYAR BIBLIATÁRSULAT (2018): Szent Biblia. Károli fordítás.

MAPPG (2015): Mindful Nation UK. The Mindfulness Initiative. Report by the Mindfulness All-Party Parliamentary Group. London. https://themindfulnessinitiative.org.uk/images/reports/Mindfulness-APPG-Report_Mindful-Nation-UK_Oct2015.pdf Letöltve: 2019. március 5.

MARTOS T. (2010): Életcélok és lelki egészség a magyar társadalomban. Doktori (PhD) ér-tekezés. Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest.

MERTON, T. (1999): Mystics and Zen masters. Farrar, Straus and Giroux.

MITEV A. – IRIMIÁS A. R. – MICHALKÓ G. (2017): Rítusba oltott átalakulás: transzformá-ció a vallási turizmusban. In: Régi T. – Rátz T. – Michalkó G. (szerk.): Turizmus és transz-for máció. Turizmus Akadémia 8. Kodolányi János Főiskola– MTA CSFK Földrajztudományi Intézet– Magyar Földrajzi Társaság, Orosháza–Budapest. pp. 37–50.

MOSCARDO, G. (1996): Mindful visitors: Heritage and tourism. Annals of tourism research. 23(2). p p. 3 76 – 3 9 7.

OBINYAN, V. E. (2014): Nature of human exist-ence in Kierkegaard’s ethical philosophy: A step towards self-valuation and transforma-tion in our contemporary world. International Journal of Philosophy. 2(1). pp. 1–14.

OSHO, B. R. (2008): Glimpses of a golden childhood (Talks given from 1984). Rebel Publishing House.

PIYADASSI, T. (1998): The Buddha: His Life and Te ac h ing s. Buddhist Publication Society.

PRITCHARD, A. – MORGAN, N. (2006): Hotel Babylon? Exploring hotels as liminal sites of transition and transgression. Tourism Management. 27(5). pp. 762–772.

RÉGI T. – RÁTZ T. – MICHALKÓ G. (2017): Turizmus és transzformáció. Turizmus Akadémia 8. Kodolányi János Főiskola– MTA CSFK Földrajztudományi Intézet– Magyar Földrajzi Társaság, Orosháza–Budapest.

REISINGER, Y. (ed) (2013): Transformational tour-ism: Tourist perspectives. CABI.

ROHR, R. (2012): Immortal diamond: The search for our true self. John Wiley & Sons.

SHUTT, H. (1998): The trouble with capitalism: An enquiry into the causes of global economic failure. Zed Books.

SMITH, M. – KELLY, C. (2006): Holistic tour-ism: Journeys of the self? Tourism Recreation Research. 31(1). pp. 15–24.

SMITH, M. – REISINGER, Y. (2013): Transforming quality of life through wellness tourism. Transformational tourism: Tourist perspectives.pp. 55–67.

STEINER, C. J. – REISINGER, Y. (2006): Understanding existential authenticity. Annals of Tourism Research. 33(2). pp. 299–318.

TANG, Y. Y. – LU, Q. – GENG, X. – STEIN, E. A. – YANG, Y. – POSNER, M. I. (2010): Short-term meditation induces white matter changes in the anterior cingulate. Proceedings of the National Academy of Sciences. 107(35). pp. 15649–15652.

TEASDALE, W. (2010): The mystic heart: Discovering a universal spirituality in the world's religions. New World L ibra ry.

TURNER, V. (1974): Liminal to liminoid, in play, flow, and ritual: an essay in comparative sym-bolog y. The Rice University Studies. 60(3). pp. 53–92.

VIDON, E. S. – RICKLY, J. M. (2018): Alienation and anxiety in tourism motivation. Annals of Tourism Research. 69. pp. 65–75.

VOIGT, C. – BROWN, G. – HOWAT, G. (2011): Wellness tourists: in search of transformation. Tourism Review. 66(1/2). pp. 16–30.

WAMSLER, C. – BRINK, E. (2018): Mindsets for Sustainability: Exploring the Link Between Mindfulness and Sustainable Climate Adaptation. Ecological Economics. 151. pp. 55– 61.

WANG, N. (1999): Rethinking authenticity in tour-ism experience. Annals of tourism research. 26(2). pp. 3 49–370.

WRATHALL, M. A. (ed) (2013): The Cambridge Companion to Heidegger’s Being and Time.Cambridge University Press.

YOU, X. – O'LEARY, J. – MORRISON, A. – HONG, G. S. (2000): A cross-cultural comparison of travel push and pull factors: United Kingdom vs. Japan. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 1(2). pp. 1–26.

YOUSEFI, M. – MARZUKI, A. (2015): An ana-lysis of push and pull motivational factors of international tourists to Penang, Malaysia. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 16(1). pp. 40–56.

ZSOLNAI L. (2010): Boldogság és gazdaság: A buddhista közgazdaságtan eszméi. Typotex, Budapest. pp. 8–25.

Internetes forrás

Online etymology dictionary: www.etymonline.com

##submission.downloads##

Megjelent

2019-04-04

Hogyan kell idézni

Lengyel, A. (2019). A mindfulness és liminalitás felértékelődése: spirituális elvonulási központok, a fenntartható jövő desztinációi?. Turizmus Bulletin, 19(1), 14–24. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n1.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok