Az egészségturizmus értelmezése a turizmus változó rendszerében

Szerzők

  • Ádám Ruszinkó Budapesti Metropolitan Egyetem
    Hungary
  • Attila Donka Kodolányi János Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n2.5

Kulcsszavak:

egészségturizmus, wellnessturizmus, gyógyturizmus, orvosi turizmus, fogalomrendszer

Absztrakt

A totális turizmus időszakában egyre szélesedik a termékpaletta, és az egyes termékeken belül egyre sokszínűbbé és specializáltabbá válnak a szolgáltatások. Olyan új vagy eddig csak részben érintett szakterületek is markánsabb szerepet kapnak, amelyeknek eredendően csekély kapcsolódásuk volt a turizmushoz. Egyúttal felértékelődött az egészség, az utazási motivációk között hangsúlyosabb szerepet kap annak megőrzése, vagy a visszaszerzésére való törekvés. Ezáltal folyamatosan nő az egészségturisztikai szolgáltatásokat igénybe vevők száma. Mindez azzal jár, hogy olyan területeken is megjelent a turizmus, amelyek kívül esnek a korábban elfogadott fogalmi rendszeren. A cikk igyekszik tisztázni a fogalomrendszer pontatlanságait, illetve korrigálni a vonatkozó definíciókat.

Hivatkozások

AMBRUS T. (2006): A gyógyturizmus alapját képe-ző természeti és társadalmi tényezők vizsgálata Székelyföldön. In: Aubert A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban. II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közleményei. PTE TTK Földrajztudományi Intézet, Pécs. CD kiad-vány. pp. 168–178.

ÁRPÁSI Z. (2014): Wellness turisztikai szolgáltatá-sok fejlesztésének lehetőségei a dél-alföldi régióban. Doktori (PhD) értekezés. Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő.

AUBERT A. – BERKI M. (2007): A nemzetközi és a hazai turizmus területi folyamatai, pia-ci tendenciái a globalizáció korában. Földrajzi Közlemények. 55(3). pp. 119–131.

AUBERT A. – CSAPÓ J. (2004): Egészségturizmus. Bornus Nyomda, Pécs.

AUBERT A. – JÓNÁS-BERKI M. – MARTON G. (2012): Az egészségturizmus térszervezési és menedzselési sajátosságai Magyarországon. In: Nyári D. (szerk.): Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA Nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged. pp. 13–21.

BAKUCZ M. – TEGZES A. (szerk.) (2016): Fürdőtelepülések versenyképességi vizsgálata néhány magyar és közép-európai régióban. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

BUDAI Z. – SZÉKÁCS O. (2001): A magyar egészségturisztikai kínálat alakítása a különböző célcsoportok igényei szerint. Turizmus Bulletin.5(4). pp. 3–6.

BUDAI Z. (2002): Marketing a fürdőfejlesztésben. Turizmus Bulletin. 6(1). pp. 3–5.

DOBA SZ. – ZSIGMOND E. (2013): Gyógy? Wellness? Spa?– Terminológiai útvesztő az egészségturizmusban. Ekonomické štúdie – teória a prax. International Research Institute, Komárno. pp. 46 6 – 474.FENYVESI J. (2010): Egészségturizmus és egészsé-gipa r. Magyar orvosi nyelv. 10(2). pp. 59–60.

FÓRIS Á. – BÉRCZES E. (2006): A wellness terminológiája. Magyar nyelvőr. 130(4). pp. 399–413.

GONDOS B. (2012): Az egészségturizmus és az életminőség kapcsolata: Az egészségturizmus és az életminőség megjelenése a nemzetközi és hazai fejlesztési koncepciókban, stratégiákban. In: Lőrincz I. (szerk.): A gazdasági és társadal-mi átalakulás perspektívái Magyarországon. X V. Apáczai-napok 2011, Nemzetközi Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr. Tanulmánykötet. pp. 8–15.

HEGEDŰS V. (2006): Az egészségturizmus fo-galmi rendszerének és keresletének változásai Magyarországon. Földrajzi Értesítő. 55(3-4). pp. 355–373.

HOJCSKA Á. E. – SZABÓ Z. (2010): Fizioterápia az egészségturizmusban. Oktatási segédlet. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula.

HORKAY N. (2003): Turisztikai márka és már-kapolitika a desztináció-menedzsmentben I. Turizmus Bulletin. 7(1). pp. 47–53.

HORKAY N. (2003): Turisztikai márka és már-kapolitika a desztináció-menedzsmentben II. Turizmus Bulletin. 7(2). pp. 21–30.

KINCSES GY – BORBÁS I. – MIHALICZA P. – VARGA E. – UDVARDY E. (2009): A gyógy-turizmus tendenciái a világban. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 2009/5. pp. 33–37.

KÚTVÖLGYI V. (2017): Az egészségturizmus fo-gyasztásszociológiai szempontú megközelítése. Acta Carolus Robertus. 7(1). pp. 173–188.

LACZKÓ T. – BÁNHIDI M. (2015): Sport és egész-ségturizmus alapjai. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs.

MÁLOVICS J. – MÁLOVICS É. (2009): Szervezeti kultúra és kompetenciák az egészségturizmus-ban: elméleti modellek és empirikus kutatási lehetőségek In: Hentesi E. Majó Z. – Lukovics M. (szerk.): A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged. pp. 108–126.

MEZŐ F. – KOVÁCS T. (2010): Az egészségturiz-mus mint az Észak-alföldi régió lehetséges ki-törési pontja. Turizmus Bulletin. 14(4). pp. 10–18.

MICHALKÓ G. – RÁTZ T. (2003): A sátorverésen túl. A turizmustudomány magyarországi álla-potairól. Magyar Tudomány. 48(6). pp. 447–457.

MOLNÁR CS. (2011): Az egészségturisztikai fej-lesztések hatásai, különös tekintettel Kelet-Magyarországra. Doktori (PhD) értekezés. Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr.

PRISZINGER K. – PÉNZES E. (2009): Fogyasztói magatartás a termálvízre alapozott turisztikai szolgáltatások tekintetében. A Miskolci Egyetem Közleménye. A-sorozat, Bányászat. 77. pp. 141–150.

RÁTZ T. – MICHALKÓ G. (2011): Destineering és IVF kezelés – trendek a globális egészség-turizmusban In: Michalkó G. – Rátz T. (szerk.): Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: Fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyar-országi összefüggéseiről. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. pp. 13–26.

RÁTZ T. (2001): Zennis és Lomi Lomi, avagy Új trendek az egészségturizmusban. Turizmus Bulletin. 5(4). pp. 7–16.

ROZSNYAI K. (2006): A teremtő gondolat ere-je. Piacformáló egészségturisztikai képzés a Gyulai Főiskolán. In: Aubert A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban. II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közle-ményei. PTE TTK Földrajztudományi Intézet, Pécs. CD kiadvány. pp. 54–58.

RUSZINKÓ Á. – DONKA A. (2015): Fürdők jö-vedelmezőségének összehasonlító elemzése. In: Galambos I. – Michalkó G. – Törzsök A. – Wirth G. (szerk.): Fürdővárosok. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület és Magyar Földrajzi Társaság, Budapest. pp. 263-274.

RUSZINKÓ Á. – VIZI I. (2011): Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete. Turizmus Bulletin.14(4). pp. 44–52.

SÁNDOR R. (2011): Egészségturizmus innováció megjelenése és területi összehasonlítása a németajkú és mediterrán országok viszonylatában. Mikes International. 11(1). pp. 49–55.

SAVELLA O. (2017): Informális tanulás egészségma-gatartás-formáló hatása az egészségturizmusban. Doktori (PhD) értekezés. Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger.

SŐRÉS A. (2013): Az egészségturizmus hatása az életminőségre Hajdúszoboszlón. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Debrecen.

SMITH, M. – PUCZKÓ L. (2008): Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holiszitika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

SZABÓ Z. (2011): A magyar gyógyfürdőturiz-mus és a piac. In: Lőrincz I. (szerk.): A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. XV. Apáczai-napok 2011, Nemzetközi Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr. Tanulmánykötet. pp. 54–61.

SZIVA I. (2010): Öntsünk tiszta vizet... Az egész-ségturizmus fogalmi lehatárolása és trendjeinek válogatott bibliográfiája. Turizmus Bulletin.14(4). pp. 73–76.

VAJDA R. – VADAS V. (1990): Magyarország gyógy-idegenforgalma. Alfaprint Nyomdaipari Kisszövetkezet, Budapest.

VÁRHELYI T. (2012): Világtrendek az egészségtu-rizmusban – a sikeres szolgáltatók földrajzi el-oszlásának változásai. In: Nyári (szerk.): Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA Nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos

Konferenciájának Tanulmánykötete. Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged. pp. 941–948.

ZSARNÓCZKY M. B. (2017): Az egészségturizmus folyamatainak vizsgálata észak-magyarországi mintaterületeken. Doktori (PhD) értekezés. Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gödöllő.

Internetes források

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS MARKETING-KONCEPCIÓJA (2002): https://mtu.gov.hu/do-cuments/prod/93_egtur_marketing_koncep-cio.pdf, Letöltve: 2019. június 6.

BOROS SZ. – PRINTZ-MARKÓ E. – PRISZINGER K. (2011): Egészségturizmus. In: Michalkó G. (szerk.): Turisztikai termék-tervezés és fejlesztés. http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turisztikai%20ter-m%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html, Letöltve: 2019. jú-nius 6.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FOGALOMTÁR. https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Kezd%C5%91lap, Letöltve: 2018. január 1.

HUSTINÉ BÉRES K. (2011): Fürdők és az egész-ségturizmus közgazdaságtana. Elektronikus jegyzet, Széchenyi István Egyetem. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamo-p412A/2010-0019_Furdok_es_az_egeszsegtu-rizmus_kozgazdasagtana/index.html, Letöltve: 2019. június 6.

IVANCSÓNÉ HORVÁTH ZS. – PRINTZ-MARKÓ E. – DARABOS F. (2016): Wellness generáci-ók – Generációk a wellnessben. Kautz Gyula Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. Konferenciakötet. https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2016/Ivancsone_PrintzMarkoE_DarabosF.pdf, Letöltve: 2019. június 6.

NTS (NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA) (2017): https://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf, Letöltve: 2019. június 6.

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGTURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (2007): https://2010-2014.kormany.hu/download/b/8e/20000/Egeszsegturizmusstrategia.pdf#!DocumentBrow, Letöltve: 2019. június 6.

RUSZINKÓ Á. – KŐVÁRI I. – MEZŐSI CS. – SZALAI E. – SZŐKE T. – VERMESI A. – VIZI I. – VÖRÖS I. (2009): Egészségturisztikai munkaerő-piaci kutatás. Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, Budapest. http://www.meme.hu/memedok/egesszegturisztikai_mun-kaero-piaci_kutatas_2009.pdf, Letöltve: 2019. június 6.

ÚJ SZÉCHENYI TERV (2011): http://www.terport.hu/webfm_send/535, Letöltve: 2019. június 6.

II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (2007-2013): http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orsza-gos-szint/fejlesztesi-dokumentumok/ii-nem-zeti-fejlesztesi-terv-uj-magyarorsza, Letöltve: 2019. június 6.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-06-26

Hogyan kell idézni

Ruszinkó, Ádám, & Donka, A. (2019). Az egészségturizmus értelmezése a turizmus változó rendszerében. Turizmus Bulletin, 19(2), 47–57. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n2.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely