A magyarországi wellness-szállodák marketingkommunikációjának új trendjei

Szerzők

  • Tamás Dunai Szegedi Tudományegyetem
    Hungary
  • Nikolett Lilla Lengyel Szegedi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n2.4

Kulcsszavak:

online marketing, Public Relations, wellness, szálloda, imázs

Absztrakt

“Pihenni bárhol tud! Nálunk újjászületik!” – szól a Caramell Premium Resort szálloda hívószava, amely a hotel minden megjelenésekor felbukkan, s amely a turisztikai szolgáltató vendégekért való küzdelmének egyik eszköze. De mégis hol, milyen új eszközökön keresztül juttathatók el ezen szlogenek a potenciális látogatókhoz? A tanulmány a magyarországi wellness-szállodák marketingkom­munikációjában megjelenő online eszközök rendszerezésére vállalkozik. A központi vonatkoztatási keret ellenére azonban e technikák használhatósága minden bizonnyal más, akár nem turisztikai jellegű termékekre is kiterjed.

Hivatkozások

ÁRVA L. – DELI-GRAY ZS. (2018): Posztmodern turizmus marketingtől a „big data” alapú mar-ketingig: új típusú célcsoportképzési módsze-rek a turizmusban. In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 279–285.

BOROS SZ. – MONDOK A. – VÁRHELYI T. (2012): Az egészségturizmus szolgáltatásai és me-nedzsmentje. Szolnoki Főiskola, Szolnok. htt-ps://gk.uni-neumann.hu/images/tv-tanszek/tantargyi-segedanyagok/boros_mondok_var-helyi_egeszsegturizmus_jegyzet.pdf, Letöltve: 2019. május 31.

GLÓZER R. – GULD Á. (2015): Új média – új tí-pusú sztárok? A YouTube magyar hírességei. Információs társadalom. 15(2). pp. 34–54.

GLÓZER R. (2018): Jönnek az "Instagram-inasok"? Az Instagram szerepe és lehetőségei a turiz-musmarketingben. In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 223–236.

GROTTE J. – KULCSÁR N. (2018): Szállodai él-mény elvárások az Y és Z generáció eseté-ben. In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 248–259.

GULD Á. (2018): „Chillezzünk, beszélgessünk, áztassuk ki a testünket!” Mitől működik az influencer kommunikáció a turizmusmarke-tingben? In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 183–195.

GYULAVÁRI T. (2011): A CSR helye a marke-ting elméletben. In: Felelős marketing. MOK 17. Országos konferenciája. Responsible Marketing Conference Proceedings. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 350–360.

HEDE, A.-M. – KELLETT, P. (2012): Building on-line brand communities: Exploring the benefits, challenges and risks in the Australian event sector. Journal of Vacation Marketing. 18(3). pp. 239–250.

KISS K. (2018): Az internet megjelenése a hazai turisztikai vállalkozások értékesítési és kom-munikációs tevékenységében. In: Reisinger A. – Happ É. – Ivancsóné Horváth Zs. – Buics L. (szerk.): "Sport–Gazdaság–Turizmus" Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus for-mában megjelenő kötete. Széchenyi István Egyetem, Győr. pp. 1–12.

KITCHEN, P. J. (1997): Public Relations: Principles and Practice. Cengage Learning, Boston.

KITCHEN, P. J. – BURGMANN, I. (2010): Integrated Marketing Communication. In: Sheth, J. N. – Malhotra, N. (eds): Wiley International Encyclopedia of Marketing. pp. 1–23.

KOZMÁNÉ CSIRMAZ É. (2017): A magyaror-szági rekreációs turizmus egyes szegmenseinek elemzése a fogyasztói elégedettség szempontjából. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Debrecen.

LENGYEL N. (2018): A magyarországi well-ness szállodák marketingtevékenysége. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged.

LŐKE ZS. – KOVÁCS E. – SIPOS E. (2016): A magyarországi wellness szállodák kínála-tának jellemzői. In: Ivancsóné Horváth Zs. – Darabos F. (szerk.): „Turizmus és innováció” VIII. Nemzetközi turizmus konferencia 2016. Tanulmánykötet.Széchenyi István Egyetem, Győr. pp. 368–379.

LŐRINCZ K. – SULYOK J. (2017): Turizmusmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MEERMAN SCOTT, D. (2015): The New Roles of Marketing and PR. John Wiley and Sons, Inc, New Jersey.

NYILASY, G. (2006): Word of Mouth: What We Really Know – and What We Don’t. In: Kirby, J. – Marsden, P. (eds): Connected Marketing – The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution. Butterworth-Heinemann, Oxford. pp. 161–184.

O’REILLY, T. (2007): What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Communications & Strategies. 17(1). pp. 17–37.

POWER, D. J. – PHILLIPS-WREN, G. (2011): Impact of Social Media and Web 2.0. on Decision-Making. Journal of Decision Systems. 20(3). pp. 249–261.

QI, S. (2016): Hotel Website Quality Versus Star Level: The Case of Macau Hotel Websites. In: Inversini, A. – Schegg, R. (eds): Information and Communication Technologies in Tourism 2016. Proceedings of the International Conference in Bilbao, Spain. pp. 325–338.

SCHANZE, V. H. (2001): Handbuch der Mediengeschichte. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart.

SOÓS G. (2018): Digitális média tények könyve. Neo Interactive Kft., Budapest.

SZAJBÉLY M. (2005): A médiatörténet és a sajtó-történet viszonyáról. Médiakutató. 2005 tavasz. https://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_ta-vasz/05_mediatortenet/, Letöltve: 2019. május 31.

SZIVA I. (2016): Az online értékesítés jelentősége a szállodaiparban. In: Sziva I. – Nemeslaki A.: Utazás E-Világban – Internet és versenyképes-ség a turizmusban. Információs Társadalomért Alapítvány, INFOTA Kutatóintézet, Budapest. pp. 74 – 81.

ZENG, B. – GERRITSEN, R. (2014): What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives. 3(10). pp. 27–36.

Internetes források

DRAGON Z. – SEBESTYÉN CS. (2017): A #BREW-kísérlet. SMART Konferencia, Budapest. http://digitalculture.hu/tevekenysegek/brew/, Letöltve: 2019. május 31.

LÉVAI R.(2017): Magyarok a közösségi médiában 2017 elején. http://kozossegikalandozasok.hu/2017/01/04/magyarok-a-kozossegi-me-diaban-2017-elejen/, Letöltve: 2019. május 31.

LÉVAI R. (2018): Közösségi média adatok 2018. http://kozossegikalandozasok.hu/2018/02/06/kozos-segi-media-adatok-2018/, Letöltve: 2019. május 31.

MANOVICH, L. (2017): Instagram and contempo-rary image. http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image, Letöltve: 2019. május 31.

Elemzett tartalmak

Accent Hotels weboldala: https://accenthotels.com/hu

Aquaworld Resort Budapest LinkedIn profilja: https://www.linkedin.com/company/aquawor-ld-plc/about/

Aquaworld Resort Budapest weboldala, sajtósarok: https://www.aquaworldresort.hu/hu/aquawor-ld/sajtosarok

Aquaworld Resort Budapest – We create memories című imázsvideója: https://www.youtube.com/watch?v=zENIGcNnc2k

Bemutatkozik a NaturMed Hotel Carbona – imázs-videó: https://www.youtube.com/watch?-v=8UC-LcygMGs

Caramell Premium Resort imázsvideója: https://www.youtube.com/watch?v=c8tbm3zqqHY

Harmónia Magazin – A Carbona blogja: https://carbona.hu/blog/

Hotel Silverine Lake Resort Balatonfüred ****supe-rior weboldala: https://silverinelake.hu/hu

Hotel Silverine Lake Resort Facebook oldala: htt-ps://www.facebook.com/silverinelake/

Hotel Silverine Lake Resort imázsvideója: https://www.youtube.com/watch?v=yI3zTAs8EEU

NaturMed Hotel Carbona Instagram oldala: https://www.instagram.com/naturmed_hotel_carbona/?hl=hu

Thermal Hotel Visegrád image film 2014: https://www.youtube.com/watch?v=CcnDuashE78

Thermal Hotel Visegrád Instagram oldala: htt-ps://www.instagram.com/thermalhotelviseg-rad/?hl=hu

VLOG: Wellness hétvége | Viszkok Fruzsi: https://www.youtube.com/watch?v=_iHBuXyfTHI

##submission.downloads##

Megjelent

2019-06-26

Hogyan kell idézni

Dunai, T., & Lengyel, N. L. (2019). A magyarországi wellness-szállodák marketingkommunikációjának új trendjei. Turizmus Bulletin, 19(2), 34–46. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n2.4

Folyóirat szám

Rovat

Műhely