A 22 eurós szabály eltörlésének, az új e-kereskedelmi áfaszabályozás bevezetésének első évi tapasztalatai

Szerzők

  • Kristóf Péter Bakai Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  • László Suba Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • Andrea Szabó Nemzeti Közszolgálati Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_4_7

Kulcsszavak:

vámunió, e-kereskedelem, vámérték, belső érték, áfamentesség, áfaellenőrzés, H20, H26, H27, F13, K34, O24

Absztrakt

Az elhanyagolható értékű küldemények áfamentességének eltörléséhez kapcsolódóan adózási és vámigazgatási kérdések merültek fel az uniós és a hazai költségvetési bevételek terén. A 22 euró alatti áfamentesség – 2021 júliusi – megszűnésével egy teljesen új helyzet jött létre a harmadik országokból az Európai Unió felé irányuló e-kereskedelem vámhatósági kezelésében. Az eltelt egy év eredményeinek és kihívásainak áttekintése – ami tanulmányunk aktualitását is megalapozza – hozzájárulhat a rendszer további finomításához, pontosításához. A jelen kutatás fő fókusza a harmadik országokból az Európai Unió vámterületére érkező, úgynevezett B2C e-kereskedelem vonatkozásában 2021. július 1-től bevezetett új hozzáadottértékadó-szabályozás vámhatósági tapasztalatainak feltárására, az elmúlt időszak problémáinak azonosítására és a megoldás lehetséges módjaira irányul. Ezt követően a cikk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott statisztikai adatok segítségével igyekszik feltárni az elmúlt egy év jellemzőit, a forgalom fő tendenciáit, az azonosított kihívásokat és az azokra adható hatósági válaszokat.

Hivatkozások

Bakai K. P. (2016). A 42-es eljárásban történő adómentes termékbehozatallal kapcsolatos visszaélések elleni nemzetközi fellépés tapasztalatai. In: Zsámbokiné, Ficskovszky Á. (szerk.) Válogatott tanulmányok a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudomány Kar, Vám- és Pénzügyőri Tanszék. Budapest. 12–33. oldal

Báger, G. & Parragh, B. (2021). A koronavírusválság, a fenntartható fejlődés és az ösztönző állam modellje. Pénzügyi Szemle. 65(2), 86–113. oldal, https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_k_2_4

Boboc, P. (2020). VAT and E-Commerce. Current Legal Framework and the 2021 Changes. Cluj Tax F. J. 2020/6. pp. 39–55

Dale, S., Vincent, V. (2017). The European Union’s approach to VAT and e-commerce. World Journal of VAT/GST Law 6(1), pp. 55–61

Facsinay, K. (2019). Hamarosan vége a vám- és áfamentes külföldi online rendeléseknek. Növekedés.hu https://novekedes.hu/interju/hamarosan-vege-avam-es-afamentes-kulfoldi-online-rendeleseknek

Gelei, A., Gödöny, M., Hálám, Sz., Nietsch, T., Rozgonyi, S., Skrám, K., Teleki, J., Tolnainé Tóth, V., Vizsy, J. (2020). Vámlogisztika. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest

Halmai, P. (2018). Az Európai Unió közös költségvetése. Dialóg Campus Kiadó. Budapest

Halász, Zs. (2010). Az Európai Unió költségvetésének szabályozása. A szabályozás múltja, jelene, valamint jövőbeni fejlődési lehetőségei és irányai. PhD-értekezés. ME ÁJK Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola. Miskolc

Halász, Zs. (2021). A vámjog és az Európai Unió kereskedelempolitikai kapcsolatrendszere. In: Halász, Zs. (szerk.) Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás. Wolters Kluwer. Budapest, 155–195. oldal

Horváthy, B. (2004). Közös kereskedelempolitika és tagállami külkereskedelmi igazgatás. Jegyzet. Széchenyi István Egyetem. Győr

Kengyel, Á. (2019). Az Európai Unió költségvetésének jövője a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret tükrében. Közgazdasági Szemle. 66(5), 521–550. oldal, http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2019.5.521

Lentner, Cs. (2015). Az új magyar állampénzügyi rendszer – történeti, intézményi és tudományos összefüggésekben. Pénzügyi Szemle. 60(4), 458– 472. oldal

Lentner, Cs. (2016). Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek. Akadémiai Kiadó. Budapest

Lentner, Cs. (2019). A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig. L’Harmattan Kiadó. Budapest

Lentner, Cs. (2021). A Covid–19 járvány hatásai a magyar gazdaságra és a fiskális válságkezelés főbb területei. Új Magyar Közigazgatás. 14(3), 1–8. oldal

Lentner, Cs. (2021). A magyar állampénzügyi rendszer rezilienciája a Covid–19 járvány kapcsán. Scientia et Securitas. 2(3), 308–315. oldal

Magasvári, A. (2021). AN emzeti Adó- és Vámhivatal szerepe, szervezete, feladatai, személyi állománya. In: Erdős, Á. (szerk.) Integrált pénzügyőri ismeretek 1. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat. Budapest, 36–58. oldal

Magony K. (2022). Az e-kereskedelem áfa-kezelésével kapcsolatban hatályba lépett új szabályok értékelése. SZAKma. 64(5), 27–28. oldal

Merkx, M. (2020). New VAT Rules for E-Commerce: The Final Countdown Has Begun. EC Tax Review. 29(4), pp. 197–205, https://doi.org/10.54648/ecta2020046

Ohnsorge-Szabó, L., Romhányi, B. (2007). Hogyan jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000–2006. Közpénzügyek – helyzetkép. Pénzügyi Szemle. 52(2), 239–285. oldal https://www.penzugyiszemle.hu/upload/documents/pu-szemle- 0702pdf_20170817162715_85.pdf

Pajor, A. (2021). Az adózás/adóztatás igazságossága – Az arányos és méltányos közteherviselés In: Czene-Polgár V., Csaba Z.-Szabó A. & Zsámbokiné Ficskovszky Á. (szerk.) Tradíció, tudomány, minőség – 30 éves a Vám- és Pénzügyőri Tanszék. Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vámés Pénzügyőri Tagozata. Budapest, 236–237. oldal

Papis-Almansa, M. (2019). VAT and electronic commerce: the new rules as a means for simplification, combatting fraud and creating a more level playing field? ERA Forum 20. pp. 201–223, https://doi.org/10.1007/s12027-019-00575-9

Pardavi, L. (2012). Közösségi vámjog. In: Simon, I. (szerk.) Pénzügyi jog II. Osiris Kiadó. Budapest, 545–577. oldal

Pardavi, L. (2015). A globális gazdaság vámjogának alapkérdései (különös tekintettel a preferenciális szerződésekre). PhD-értekezés. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr

Sinisalo, E. (2021). One Stop Shop – Adaptation to new EU VAT rules. Stakunta University of Applied Science. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112922351

Szabó, A., Takács, D. (2019). Magyarország és Kína kereskedelmi kapcsolatai és a bevételi hatóságot érintő kihívások. In: Zsámbokiné Ficskovszky, Á. (szerk.) Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat. Budapest, 218–241. oldal, http://doi.org/10.37372/mrttvpt.2019.1.14

Szabó, A., Bakai, K. P., Takács, D. (2021). Hungary and China: Challenges and Risks Facing the Tax and Customs Authority. Customs Scientific Journal 10(1), pp. 65–76, https://doi.org/10.32836/2308-6971/2021.1.9

Szendi, A. (2014). Az Európai Unió vámintézkedési magyar (tagállami) szemmel. Magyar Rendészet. 14(2), 73–81. oldal

Szendi, A. (2017). A vámok megfizetésére, valamint elszámolására vonatkozó szabályok. In: Czene- Polgár, V., Zsámbokiné Ficskovszky, Á. (szerk.) Mérföldkövek az adó- és vámigazgatás történetéből. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat. Budapest, 168–180. oldal

Szendi, A. (2020). Az Európai Bíróság bemutatása néhány vámjogi ítélet elemzésén keresztül. In: Csaba, Z., Szabó, A. (szerk.) Közös kihívások – egykor és most. Magyar Rendészettudományi Társaság Vámés Pénzügyőri Tagozat. Budapest, 244–260. oldal, http://doi.org/10.37372/mrttvpt.2020.1.13

Szlifka, G. (2019). A digitalizáció a héa rendszerében. In: Zsámbokiné Ficskovszky, Á.(szerk.) Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, 258–277. oldal http://doi.org/10.37372/mrttvpt.2019.1.16

European Court of Auditors (ECA): Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests. Special Report 04/2021. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04/SR_Customs_controls_EN.pdf

European Court of Auditors (ECA): E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved. Special Report 12/2019. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_12/SR_ECOMMERCE_VULNERABILITY_TO_TAX_FRAU D_EN.pdf

eNET Internetkutató Kft.: Közel 5,4 millió onlinevásárló hazánkban. https://enet.hu/kozel-54-millio-online-vasarlo-hazankban/

NAV (2018). NAV évkönyv 2017. Tények, információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és annak 2017. évi tevékenységéről. Budapest

NAV (2019). NAV évkönyv 2018. Tények, információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és annak 2018. évi tevékenységéről. Budapest

NAV (2020). NAV évkönyv 2019. Tények, információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és 2019-es tevékenységéről. Budapest

NAV (2021). NAV évkönyv 2020. Tények, információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és annak 2020-as tevékenységéről. Budapest

NAV (2022). NAV évkönyv 2021. Tények, információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és annak 2021-es tevékenységéről. Budapest

URL1, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1104

URL2, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/120321_key_consumer_data_factsheet_en.pdf

URL3, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumer-conditions-scoreboard-2019-factsheet_en.pdf

URL4 , https://www. o e c d - i l i b r a r y. o r g /docserver/9789264241046-en.pdf?expires=1659554617&id=id&accname=guest&checksum=87EB523F35E60E21137CAE630BB6224E

URL5, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_19/SR_CUSTOMS_HU.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-16

Hogyan kell idézni

Bakai, K. P., Suba, L., & Szabó, A. (2022). A 22 eurós szabály eltörlésének, az új e-kereskedelmi áfaszabályozás bevezetésének első évi tapasztalatai. Pénzügyi Szemle, 67(4). https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_4_7

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok