Szerzői útmutató

SZERZŐI ÚTMUTATÓ A PÉNZÜGYI SZEMLÉBEN PUBLIKÁLÓK RÉSZÉRE

A kéziratokat elektronikus formában, mellékletként kérjük beküldeni a penzugyiszemle@uni-corvinus.hu e-mail címre. Kérjük, hogy az elektronikus dokumentumokat a Microsoft Office programcsomag használatával készítsék el.

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk. Ugyanazon kutatást bemutató kézirat különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése, valamint a kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül.

Ennek megfelelően a szerzők a kézirattal együtt kitöltött szerzői nyilatkozatot csatolnak: szerzői nyilatkozat (egyszerzős kézirat) és szerzői nyilatkozat (többszerzős kézirat).

A szerzői nyilatkozatban, a szerző igazolja, hogy a Pénzügyi Szemle szerkesztőségének megküldött kéziratot más laphoz nem nyújtotta vagy nyújtja be, illetve az nem jelent meg korábban más helyen. A szerző felelősséget vállal azért, hogy a művön nem áll fenn további személynek/személyeknek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Pénzügyi Szemle című szakmai folyóirat, mint felhasználó megjelentetési jogát korlátozná vagy akadályozná. A szerző engedélyezi továbbá, hogy a Pénzügyi Szemle folyóiratban a kézirat megjelenjen és nyilatkozik arról, hogy a kéziratban megjelenő képek, rajzok, táblázatok és ábrák szabadon megjelentethetők, nem esnek szerzői jogi védelem alá.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Terjedelemre vonatkozó szabályok:

 • Tanulmány esetén közlemények hossza átlagban 40 000 karakter (szóközökkel),
 • Disputa cikk esetén a közlemények hossza átlagban 30 000 karakter (szóközökkel),
 • Recenzió esetén a közlemények hossza átlagban 15 000 karakter (szóközökkel),
 • 'Letter to the Editor' műfaj esetén a közlemények hossza átlagban 4000 karakternél kevesebb (szóközökkel),
 • A 'Letter to the Editor' kivételével a kézirat tartalmazza:
 • címoldal;
 • magyar összefoglalás, kulcsszavak; angol összefoglalás (angol címmel), keywords;
 • szöveg;
 • irodalomjegyzék;
 • táblázatok;
 • ábrák.

 

 1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézirat címe, esetleg alcíme, a szerzők neve, a szerzők tudományos fokozata, titulusa, a szerzők munkahelye (feltüntetve a város is), a szerzők beosztása. Adják meg a levelező szerző e-mail címét, telefonszámát és a kézirat benyújtásának dátumát. A levelező szerző e-mail címét a lapban feltüntetjük. A szerző a kéziratban tüntesse fel azokat a pénzügyi, vagy egyéb érdemi érdekeltségeit, a kutatás során igénybe vett támogatási forrásokat, amelyek befolyásolhatják az abban közölt eredményeket.
 2. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön lapon. Az összefoglalás nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkesztésénél az alábbiakat kell figyelembe venni: "Bevezetés", "Célkitűzés", "Módszer", "Eredmények" és "Következtetések". Az összefoglalás lényegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán annak elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének megértéséhez. A magyar és angol összefoglalás hossza igazodjon egymáshoz, a maximális karakterszám 1000. Maximum öt kulcsszó adható meg a magyar és az angol nyelvű összefoglaló után, valamint kérjük a JEL-kód feltüntetését is.
 3. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben, néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi bevezetést kerülni kell. A módszertani részben világosan és pontosan kell bemutatni vagy hivatkozni azokat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket megkapták. Az eredmények és a megbeszélés, vagy következtetések részeket külön és világosan kell megszerkeszteni. Az érvelés legyen kapcsolatban az idevonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki. A módszerek, eredmények, következtetések kapjanak megfelelő alcímeket. A kéziratban az ábrák helyét, címét kérjük arab számokkal jelölni.
 4. Irodalmi hivatkozások. Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek tudományos eredményeit munkájukban felhasználták. Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt és direkt kapcsolatban vannak a kutatott problémával. Háromnál több szerző esetén a három szerző neve után "et al" írandó. A szövegközti szakirodalmi utalásokat zárójelben kérjük feltüntetni, például (Menard, 2004). Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megjelent munkára hivatkozik, a művek megkülönböztetésére használja az évszám mellé írt a, b, c stb. indexet. Szó szerinti idézet esetében az oldalszámot is meg kell adni.

Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc-sorrendben kell közölni, a következőképpen oldva fel a szövegközi utalásokat:

 • Könyveknél: Felföldi, B., Németh, E., Tarr, K., Vass, Gy. (2002). Kommunikáció mint az európai integráció önkormányzati szempontból kiemelt kérdése. Municipium Magyarország Alapítvány, Budapest
 • Tanulmánykötetekben, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációknál: Menard, C. (2004). A new institutional approach to organization. In: Menard, C.,&Shirley, N (ed.) Handbook of new institutional economics. Kluwer: Boston-Dordrect. pp 281-318.
 • Folyóiratban megjelent cikkeknél: Horvath, B., Kondorosi, E., John, M., Schmidt, J., Török, I., Györgypal, Z. & Kondorosi, A. (1986). Organization, structure and symbiotic function of Rhizobium meliloti nodulation genes determining host specificity for alfalfa. Cell, 46(3), pp 335-343.
 • Web címeknél: World Bank Institute (2010). Governance matters 2009. Worldwide Governance Indicators, 1996-2008. Online: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

A Pénzügyi Szemle CrossRef-nél regisztrált szakfolyóirat, ezért minden kézirat irodalomjegyzékében linkként jelölni kell a hivatkozott cikkek, tanulmányok és könyvek DOI számát (amennyiben rendelkeznek ilyen azonosítóval). A DOI hivatkozások elkészítéséhez az alábbi linken érhető el segédlet: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html.

 1. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot a megfelelő helyére kell illeszteni a szövegben. A táblázat ne legyen kép, a táblázatokat Wordben, Excelben kérjük elkészíteni.
 2. Az ábrákat címmel kell ellátni. Minden ábrát a megfelelő helyére kell illeszteni a szövegben. Az ábrákat mindig grafikus rajzolja, ezért - hogy pontosak legyünk - kérjük az adatsorokat. Kérjük a mértékegység, jelmagyarázat szükség szerinti megadását. Az ábra forrását kérjük megjelölni; a szövegben megfelelő helyen jelenjen meg az ábrákra, táblákra, jegyzetekre való hivatkozás.

LEKTORÁLÁS MENETE

A Pénzügyi Szemle, a szerkesztőbizottság tudományos minősítéssel rendelkező tagjai, illetőleg külső, tudományos minősítéssel rendelkező, erre felkért személy által lektorált cikkeket közöl. Minden, a folyóirat által közölt írás, műfajtól függetlenül kettős vak lektoráláson megy keresztül. A kettős vak lektorálás módszerének lényege, hogy a lektor számára a szerző, a szerző számára a lektor ismeretlen marad.

A lektorálás folyamata

 1. A beérkező kéziratokat először a felelős szerkesztő vizsgálja felül és amennyiben a beküldött dokumentum illeszkedik a lap profiljához és a tudományos sztenderdjeihez, felkéri a megfelelő szakértőt (a szerkesztőbizottság tagjai közül, vagy egy külső szakértőt), hogy készítse el a kettős vak lektorálást.
 2. A kiválasztott lektor különböző szempontok, kritériumok alapján pontozza a beküldött kéziratokat és az értékelés mellett röviden (legalább fél, maximum két oldal) írásbeli véleményt készít róla.

A lektorálási kritériumok a következők:

 1. A kézirat a szerzői útmutatóban rögzített formai, hivatkozási és terjedelmi előírásoknak való megfelelése.
 2. A témaválasztás indokoltsága, időszerűsége, egyedisége és illeszkedése a lap koncepciójához.
 3. Az adott tudományterület konvencióinak megfelelő, tudományos és szakmai szempontból pontos fogalmi apparátus következetes alkalmazása.
 4. A dolgozat szakirodalmi és elméleti megalapozottsága, a hivatkozott publikációk saját eredményekkel való összevetése.
 5. A téma szakszerű feldolgozása, a megfelelő módszertan kiválasztása. Kritikai reflexiók, összefüggések meglátása. A kutatói kérdés, az adatgyűjtés és -feldolgozás megfelelősége.
 6. A dolgozat szerkezete, a témakörök kifejtésének arányossága, a fő- és alfejezetek tagolásának logikája, a dolgozat struktúrája, áttekinthetősége, címrendszere.
 7. Összegző megállapítások, saját vélemény, a címben és a bevezetőben megfogalmazott célkitűzés teljesültsége, helyesen levont, a cikk tudományos eredményein alapuló következtetések.
 8. A dolgozat nyelvhelyessége, stílusa, a fogalmazás szabatossága és gördülékenysége, ábrák és táblázatok áttekinthetősége.

A lektorálás elkészítése után, a kiválasztott lektor megküldi véleményét a Pénzügyi Szemle szerkesztőségének, ahol azonnal továbbítják azt az íróknak.

A szakértői véleményben foglaltakat a szerzőknek követniük kell. Amennyiben a szerzők nem értenek egyet a lektori véleménnyel, azt külön meg kell indokolniuk és jelezniük kell a felelős szerkesztőnek, aki mérlegeli a véleményeltérés okát és dönt annak elfogadásáról.

Ha a lektor jelentősebb átdolgozást kér, úgy a módosított kézirat, megküldése után újbóli lektorálásra kerül.

A lektori vélemény alapján módosított kéziratot a felelős szerkesztő vizsgálja fölül, és amennyiben megfelel a lektori kéréseknek, illetve a szerzői útmutatóban foglaltaknak úgy szerkesztésre küldi a kéziratot és megjelenteti a lapban.

 

A PÉNZÜGYI SZEMLE ETIKAI SZABÁLYAI

A Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága/szerkesztősége szigorúan követi a COPE (Committee on Publication Ethics) által kiadott iránymutatásokat és ajánlásokat. A COPE által kiadott iránymutatások és ajánlások angol nyelven elérhetőek a következő linken: https://publicationethics.org/resources.

FELELŐSSÉGI KÖRÖK

Felelős szerkesztő felelőssége, hogy:

 • megelőzze a kutatással, az eredmények közzétételével kapcsolatban felmerülő problémákat, szabálytalanságok, etikai vétségeket, azok felmerülése esetén azokat kezelje,
 • minden beérkező kéziratot objektíven kezeljen, függetlenül a szerzők nemétől, szexuális irányultságától, vallási meggyőződésétől, etnikai származásától, állampolgárságától vagy politikai nézetétől,
 • értékelje a beérkező kéziratok megfelelősségét, a Pénzügyi Szemle profiljához való illeszkedését és kiválassza a kézirat lektorálására legalkalmasabb szakértőt,
 • felülvizsgálja és tárolja a szerzők által megküldött szerzői nyilatkozatokat,
 • a szerzők panaszait ésszerű keretek között kezelje.

Lektor felelőssége, hogy:

 • ellenőrizze a kutatással és a kutatási eredmények közzétételével összefüggő tudományetikai szabályok betartását jelezze az esetleges szabálytalanságokat,
 • a kéziratok objektív, időben történő felülvizsgálatával hozzájáruljon a felelős szerkesztői döntéshozatalhoz, és Pénzügyi Szemle szakmaiságának és minőségének fejlesztéshez,
 • bizalmasan kezelje a kéziratban foglaltakat,
 • plágiumgyanú esetén jelzéssel éljen a felelős szerkesztő felé,
 • időben jelezze a felelős szerkesztőnek a kézirat lektorálására vonatkozó összeférhetetlenségét, vagy alkalmatlanságát.

Szerző felelőssége, hogy:

 • szerzői nyilatkozatban erősítse meg a benyújtott kézirat eredetiségét, annak hivatkozásainak teljességét és valódiságát, illetve azt a tényt, hogy korábban nem lett közölve a cikk semmilyen más lapnál, vagy más egyéb platformon,
 • a már elfogadott és a Pénzügyi Szemlénél publikált tanulmányokat ne terjessze be más laphoz,
 • a benyújtott kézirathoz tartozó összes kutatási adathoz, táblázathoz, forráshoz hozzáférést biztosítson,
 • beküldött kéziratában tiszteletben tartson minden nemet, szexuális irányultságát, vallási meggyőződését, etnikai származást, állampolgárságot vagy politikai nézetet,
 • amennyiben a kézirat közzététele során jelentős hibát észlel, haladéktalanul értesítse erről a felelős szerkesztőt vagy a szerkesztőséget, illetve, ha a cikk már megjelent együttműködjön a szerkesztőséggel a helyesbítés tisztázásában.

A Kiadó felelőssége, hogy:

 • a Pénzügyi Szemle biztosítsa a jó gyakorlatok fenntartását és az etikai normák betartását.

Az etikátlan viselkedés kezelésére vonatkozó eljárásrend

 • A Pénzügyi Szemlét érintő helytelen és etikátlan magatartást bárki, bármikor jelezheti a felelős szerkesztőnek vagy a szerkesztőségnek.
 • Bárki, aki jelzéssel él a helytelen, vagy etikátlan magatartásról elegendő információt és bizonyítékot kell benyújtania a felelős szerkesztőnek/szerkesztőségnek.
 • A felelős szerkesztő/szerkesztőség minden jelzést komolyan vesz és kezel, amíg sikeres döntés, vagy következtetés nem születik az ügyben.
 • A Kiadó, a Felelős Szerkesztő, a rovatvezetők és lektorok megteszik a szükséges intézkedéseket annak megakadályozása érdekében, hogy bármely olyan publikáció megjelenhessen, amellyel kapcsolatban az etikátlan magatartás, a kutatásra, vagy a kutatási eredmények publikálására vonatkozó etikai szabályok megsértése felmerült.

A cikkek javítására és visszavonására vonatkozó eljárásrend

A kézirat végleges, szerkesztett változatát a szerkesztőség minden esetben megküldi a szerzőnek jóváhagyásra. A szerző által jóváhagyott tanulmányt a későbbiekben már nem lehet módosítani.

A végleges jóváhagyás előtt

A szerzőnek lehetősége van a kézirat módosítására és visszavonására a felelős szerkesztő értesítésével. Amennyiben módosítást kér a szerző, úgy a felelős szerkesztő felülvizsgálja a kérelmét, és hogyha a módosítás valóban szükséges és elfogadható, úgy jelzi a szerkesztőknek a módosítási kérelmet, akik az alapján javítják a tanulmányt. A szerző vissza is vonhatja a benyújtott kéziratát, ez iránti kérelmét szintén a felelő szerkesztőnek kell jeleznie.

A végleges jóváhagyás után

A végleges jóváhagyás után tanulmány módosítására és visszavonására nincs lehetőség, azonban a szerkesztőség mindig biztosítja a lehetőséget, hogy a szerző külön cikkben (a Pénzügyi Szemle honlapján) pontosításokat, javításokat tegyen közzé.

 

ADATKEZELÉS

A Pénzügyi Szemle szerkesztősége minden kézirat benyújtásával, lektorálással kapcsolatos információt bizalmasan kezel. A szerzők engedélye nélkül nem használják fel a kiadatlan kéziratokat saját kutatási célra.

A szerkesztőség nem használhatja fel a szerzők és/vagy a lektorok személyes adatait személyes célokra.

A szerkesztőség nem oszthatja meg a szerzők, lektorok személyes kapcsolati adatait (telefonszámok, e-mail címek, postai címek) harmadik féllel.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy töröljenek minden szükségtelen szerzőkkel és/vagy lektorokkal kapcsolatos személyes adatot.

Ha bármely személy / szervezet technikai, vagy emberi hiba miatt kéretlen, személyes adatokat tartalmazó e-mailt kap a szerkesztőségtől kérjük, hogy a lehető leghamarabb töröljék az e-mailt és értesítsék a szerkesztőséget a kéretlen e-mailről.

ARCHIVÁLÁS

A Pénzügyi Szemle korábbi számai elérhetőek és ingyenesen letölthetőek a folyóirat honlapján:

https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/penzugyiszemle/issue/archive

A folyamatos elérhetőség biztosítása érdekében minden új lapszám megjelenésekor a korábbi szám azonnal feltöltésre kerül az archívumban.

Ha bármilyen további kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni a Pénzügyi Szemle szerkesztőségével a penzugyiszemle@uni-corvinus.hu címen.

A Pénzügyi Szemle szerkesztősége